dnes je 20.6.2024

Input:

Nález 216/2006 SbNU, sv.43, K povinnosti vydražitele nemovitosti převzít smluvně zřízené věcné břemeno

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 216

IV. ÚS 541/05

K povinnosti vydražitele nemovitosti převzít smluvně zřízené věcné břemeno

Ústavní soud konstatuje, že rozhodnutí obecného soudu je možno považovat za rozhodnutí, kterým bylo porušeno základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem, pokud by byly právní závěry obecného soudu výsledkem takové interpretace a aplikace právních předpisů, jež jsou v extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními, nebo vybočují z mezí ústavnosti, nebo se jedná o svévolnou interpretaci příslušného ustanovení právního předpisu nebo interpretaci, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Vlasty Formánkové a soudců Michaely Židlické a Miloslava Výborného - ze dne 4. prosince 2006 sp. zn. IV. ÚS 541/05 ve věci ústavní stížnosti Budějovického Budvaru, národního podniku, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. dubna 2005 č.j. 6 Co 740/2005-123 a usnesení Okresního soudu v Písku ze dne 26.ledna 2005 č. j. E 957/2001-115, jimiž byl stěžovatel, jako vydražitel v usnesení specifikované nemovitosti, zavázán převzít i její závady ve výši 1 200 000 Kč, které v dražbě nezanikly.

Výrok

I. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28.dubna 2005 č. j. 6 Co 740/2005-123 a výroky IIa. a IV. usnesení Okresního soudu v Písku ze dne 26. ledna 2005 č. j. E 957/2001-115 se zrušují.

II. Ve zbytku se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 19. srpna 2005, která splňovala podmínky předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených soudních rozhodnutí s tvrzením, že těmito rozhodnutími bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo podle čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ústavní soud z ústavní stížnosti a připojených příloh zjistil, že Okresní soud v Písku usnesením ze dne 26. ledna 2005 č. j. E 957/2001-115 ve věci výkonu rozhodnutí stěžovatele jako oprávněného a I. R. (dále jen „vedlejší účastnice řízení“) jako povinné prodejem nemovitostí zapsaných na LV č. 1480 pro katastrální území Protivín rozhodl tak, že výsledná cena předmětných nemovitostí činí 1 250 000 Kč, neboť vydražitel je povinen převzít závady, které v dražbě nezaniknou, a tyto byly ve výši 1 200 000 Kč soudem přijaty. Odhadní cena, stanovená znalcem ve výši 2 450 000 Kč jako obvyklá cena nemovitosti (tržní cena), byla o tyto závady snížena. Soud totiž zjistil existenci závady ve smyslu ustanovení § 336a odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen „o.s. ř.“), kterou v daném případě bylo věcné břemeno doživotního bezplatného užívání domu č. p. 850, bytu a příslušenství v tomto domě zřízeného včetně užívání příslušejících pozemků ve prospěch manžela vedlejší účastnice řízení Z. R.

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně, a to do částí jeho výroku označených jako čl. IIa. a

Nahrávám...
Nahrávám...