dnes je 20.6.2024

Input:

Nález 209/2006 SbNU, sv.43, K návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2002 o nakládání s komunálním odpadem, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 209

Pl. ÚS 36/06

K návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2002 o nakládání s komunálním odpadem, ve znění pozdějších předpisů

Obec se při výkonu samostatné působnosti řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem. Obec je tedy limitována mezemi své působnosti vymezené zákonem, nemůže upravovat otázky, které jsou vyhrazeny pouze zákonné úpravě, a nemůže upravovat záležitosti, které jsou již upraveny předpisy práva veřejného nebo soukromého. Účelem a funkcí vydávání obecně závazných vyhlášek je správa vlastních záležitostí samostatně a nelze ji spatřovat v pouhé volné reprodukci zákonů.

Materie obsažená v zákoně o odpadech je zpracována v natolik komplexní a kogentní úpravě, že v otázkách spadajících pod režim citovaného zákona není obec oprávněna postupovat jinak, než zákonem výslovně stanoveným postupem. Takto jednoznačně vymezený rámec právní úpravy neumožňuje obcím při stanovení systému nakládání s komunálním odpadem vytvářet další pravidla či ukládat jiné povinnosti jdoucí mimo hranice právní úpravy.

Nález

pléna Ústavního soudu složeného z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného a Michaely Židlické ze dne 14. listopadu 2006 sp. zn. Pl. ÚS 36/06 ve věci návrhu ministra vnitra Mgr. Františka Bublana na zrušení článku 3 odst. 2, článku 3 odst. 3 písm. d) a článku 3 odst. 4 v oddílu II. obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2002 o nakládání s komunálním odpadem, ve znění pozdějších předpisů, (nález byl vyhlášen pod č. 18/2007 Sb.).

Výrok

Článek 3 odst. 2, článek 3 odst. 3 písm. d) a článek 3 odst. 4 v oddílu II. obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2002 o nakládání s komunálním odpadem, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění

I.

1. Dne 26. dubna 2006 obdržel Ústavní soud návrh ministra vnitra na zrušení článku 3 odst. 2, článku 3 odst. 3 písm. d) a článku 3 odst. 4 v oddílu II. obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 2/2002 o nakládání s komunálním odpadem, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „napadená vyhláška“). Protože návrh splňuje všechny náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), nic nebránilo jeho projednání plénem Ústavního soudu.

II.

2. Obecně závazná vyhláška města Ostrova č. 2/2002 byla jednomyslně schválena zastupitelstvem města dne 14. 3. 2002. Vyhláška byla vyvěšena dne 20. 3. 2002 a po uplynutí zákonné 15denní lhůty byla dne 4. 4. 2002 sejmuta. Účinnosti nabyla dne 3. 4. 2002.

III.

3. Ustanovení napadené vyhlášky navrhovaná ke zrušení (dále též jen „napadená ustanovení“) znějí takto:


„Oddíl II.

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Článek 3)

Povinnosti uživatelů systému

2. Původce odpadu, který

Nahrávám...
Nahrávám...