dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 20/2005 SbNU, sv.36, K nezákonnosti rozhodnutí jako důsledku aplikace právního předpisu v jiném než platném znění

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 36, nález č. 20

II. ÚS 636/02

K nezákonnosti rozhodnutí jako důsledku aplikace právního předpisu v jiném než platném znění

Jedná se o vadu řízení, která mohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí, je-li aplikován právní předpis v jiném než platném znění. Pokud obecný soud shledal takovou chybu, které se dopustil správní orgán, toliko jako vadu řízení, která nemohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí, jeho postup nelze považovat za ústavně konformní.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Jiřího Nykodýma a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Dagmar Lastovecké - ze dne 1. února 2005 sp. zn. II. ÚS 636/02 ve věci ústavní stížnosti S., a. s., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 17. 7. 2002 sp. zn. 10 Ca 120/2002, jímž byla zamítnuta stěžovatelčina žaloba proti rozhodnutí Celního ředitelství České Budějovice z 27. 2. 2002 č. j. 7080/01-01 o odvolání proti rozhodnutí Celního úřadu České Budějovice ze 14. 3. 2001 č. j. 493/01, jímž byl stěžovatelce vyměřen celní dluh zahrnující clo, spotřební daň a daň z přidané hodnoty.

Výrok

I. Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 7. 2002 č. j. 10 Ca 120/2002-23 a rozhodnutí Celního ředitelství České Budějovice ze dne 27. 2. 2002 č. j. 7080/01-01 se zrušují.

II. Ve zbývající části se návrh zamítá.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), se stěžovatelka domáhá zrušení shora označených rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, Celního ředitelství České Budějovice a Celního úřadu České Budějovice. Domnívá se, že jimi došlo k porušení čl. 11 odst. 5 a čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ústavní soud si k projednání a rozhodnutí věci vyžádal spisový materiál Krajského soudu v Českých Budějovicích, Celního ředitelství České Budějovice a Celního úřadu České Budějovice k projednávané věci. Zjistil z nich následující:

Rozhodnutím Celního úřadu České Budějovice (dále též „celní úřad“) ze dne 2. 4. 1998 č. j. 554/98 byl vydán platební výměr č. 1036130800039, jímž byl stěžovatelce vyměřen celní dluh ve výši 2 700 899 Kč zahrnující clo, spotřební daň a daň z přidané hodnoty. Rozhodnutím Celního ředitelství České Budějovice (dále též „celní ředitelství“) ze dne 16. 2. 2001 č. j. 495/01-01 bylo uvedené rozhodnutí zrušeno jakožto nicotný akt pro absenci uvedení právní normy, na jejímž základě bylo clo vyměřeno (§ 32 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). Celní úřad České Budějovice rozhodnutím ze dne 14. 3. 2001 č. j. 492/01 dříve vyměřený celní dluh v částce 2 366 750,05 Kč prominul a rozhodl o vrácení již zaplacené částky 388 164,95 Kč. Téhož dne tentýž celní úřad vydal pod č. j. 493/01 platební výměr č. 1036156100001, jímž byl stěžovatelce vyměřen celní dluh v celkové výši 2 721 282 Kč, zahrnující clo, spotřební daň a daň z přidané hodnoty. Rozhodnutím Celního ředitelství České Budějovice ze dne 16. 5. 2001 č. j.

Nahrávám...
Nahrávám...