dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 196/2005 SbNU, sv.39, K příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemkůK neodkladným nebo neopakovatelným úkonům

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 39, nález č. 196

II. ÚS 298/05

K příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků
K neodkladným nebo neopakovatelným úkonům

Z mezí ústavnosti vybočuje postup Policie České republiky, při němž ve fázi před zahájením trestního stíhání, kdy ještě není jasně vymezen skutek ani stanoven okruh osob podezřelých, provedla úkon upravený v hlavě čtvrté trestního řádu - prohlídku jiných prostor - jako každý úkon, aniž by přezkoumatelným způsobem zdůvodnila, proč provedení úkonu nebylo možné odložit na pozdější stadium trestního řízení. Výzva „zejména“ použitá v zákonném ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu znamená, že výčet úkonů, k nimž je dle citovaného ustanovení policejní orgán oprávněn, je demonstrativní.

Provedení prohlídky jiných prostor, tedy úkon, jehož provedení je upraveno v ustanovení § 83a trestního řádu v rámci hlavy čtvrté, označené marginální rubrikou „zajištění osob a věcí“, nelze v této časové fázi trestního řízení provést jinak než jako neodkladný nebo neopakovatelný úkon.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké - ze dne 6. října 2005 sp. zn. II. ÚS 298/05 ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti P. E., s. r. o., proti příkazu Policie České republiky, Správy hlavního města Prahy, Služby kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality, ze dne 4. března 2005 ČTS: PSP-2305/OHK-5-2005 k prohlídce jiných prostor a pozemků a proti prohlídce realizované dne 22. 3. 2005 v prostorách stěžovatelky.

Výrok

I. Ústavní soud zakazuje Policii ČR, Správě hlavního města Prahy, Službě kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality, pokračovat v porušování ústavně zaručených práv stěžovatelky.

II. Ústavní soud přikazuje Policii ČR, Správě hlavního města Prahy, Službě kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality, obnovit stav před porušením práv a svobod stěžovatelky, to znamená vrátit stěžovatelce nevrácené materiály odňaté při předmětné prohlídce a blíže specifikované v protokolu o provedení prohlídky jiných prostor a pozemků ze dne 22. 3. 2003 ČTS: PSP-2305/ OHK-5-2005.

III. Ve zbytku se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

Ústavní stížností ze dne 19. 5. 2005, která splňuje podmínky předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stěžovatelka brojí proti postupu Policie České republiky, Správy hlavního města Prahy, Služby kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality (dále jen „Policie ČR“) v řízení vedeném pod ČTS: PSP-2305/OHK-5-2005. Tvrdí, že jím jsou dotčena její ústavně zaručená práva garantovaná čl. 7 odst. 1, čl. 10 odst. 2 a 3 a čl. 12 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“),a navrhuje, aby Ústavní soud učinil v záhlaví specifikovaná opatření, která porušení v rovině ústavnosti podle jejího názoru napraví.

Z vyžádané části spisu Policie ČR ČTS: PSP-2305/OHK-5-2005, která byla k výzvě Ústavnímu soudu v kopii doručena, bylo zjištěno následující.

Podle záznamu ze dne 24. 2. 2005 ČTS: PSP-2305/OHK-5-2005

Nahrávám...
Nahrávám...