dnes je 19.5.2024

Input:

Nález 186/2006 SbNU, sv. 43, K trestněprávní kvalifikaci jednání, které má soukromoprávní základ

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 186

I. ÚS 69/06

K trestněprávní kvalifikaci jednání, které má soukromoprávní základ

Pokud má ustanovení § 18 autorského zákona sloužit jako podklad pro apriorní trestněprávní postih a vyplnit dispozici blanketní normy § 152 trestního zákona, musí být natolik přesné a ve svých důsledcích předvídatelné, aby bylo dostatečným vodítkem pro chování svých adresátů.

Proti jednáním porušujícím práva vyplývající z občanskoprávních předpisů je třeba v prvé řadě brojit soukromoprávními prostředky podle zásady vigilantibus iura. Při jejich nedostatečnosti uplatnit sankce správní, a teprve na posledním místě, jako ultima ratio, právo trestní. Opačný přístup, tedy užití trestněprávního postupu, aniž by prostředky jiných právních odvětví byly použity, by byl v rozporu s již naznačeným principem subsidiarity trestní represe, který vyžaduje, aby stát uplatňoval prostředky trestního práva zdrženlivě.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Ivany Janů a Vojena Güttlera - ze dne 12. října 2006 sp. zn. I. ÚS 69/06 ve věci ústavní stížnosti T. M. proti rozsudku Okresního soudu v Kroměříži ze dne 6. 9. 2005 č. j. 1 T 37/2005-220 aproti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 8.11. 2005 č. j. 6 To 317/2005-243, jimiž byl stěžovatel uznán vinným trestným činem porušování autorského práva, práv souvisejících správem autorským a práv k databázi.

Výrok

I. Rozsudkem Okresního soudu v Kroměříži ze dne 6. 9. 2005 č.j. 1 T 37/2005-220 a rozsudkem Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 8. 11. 2005 č. j. 6 To 317/2005-243 bylo zasaženo do stěžovatelova práva na soudní ochranu a spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy oochraně lidských práv a základních svobod. Rovněž jimi došlo k porušení čl.1 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky, garantujících rovnost občanů před zákonem.

II. Proto se tato rozhodnutí ruší.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 13. 2. 2006, stěžovatel napadl rozsudek Okresního soudu v Kroměříži (dále jen „okresní soud“) ze dne 6. 9. 2005 č. j. 1 T 37/2005-220 (dále jen „rozsudek okresního soudu“) a rozsudek Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně (dále jen „krajský soud“) ze dne 8. 11. 2005 č. j. 6 To 317/2005-243 (dále jen „rozsudek krajského soudu“), kterými byl shledán vinným trestným činem porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, (dále jen „trestní zákon“), přičemž podle § 24 odst. 1 trestního zákona bylo upuštěno od jeho potrestání.

Stěžovatel byl odsouzen pro trestnou činnost spočívající, stručně shrnuto, v tom, že jako provozovatel restaurace prováděl produkci zvukově-obrazového záznamu a hudebních děl beze smlouvy s příslušnými kolektivními správci autorských práv.

Stěžovatel v prvé řadě upozorňuje, že neznalost autorského práva sice sama pachatele příslušného trestného činu nevyviňuje, ale vždy je třeba zkoumat, zda jednal v přímém či nepřímém

Nahrávám...
Nahrávám...