dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 170/2005 SbNU, sv. 38, K povinnosti soudního exekutora rozepsat a doložit jednotlivé položky nákladů exekuce v příkazu k jejich úhradě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 38, nález č. 170

II. ÚS 336/05

K povinnosti soudního exekutora rozepsat a doložit jednotlivé položky nákladů exekuce v příkazu k jejich úhradě

Již v samotném příkazu k úhradě nákladů exekuce musí být jednotlivé položky nákladů popsány a jejich názvy by měly pokud možno kopírovat položky uvedené demonstrativním výčtem v § 13 odst. 1 vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem (dále jen „exekuční tarif“). Vyúčtované hotové výdaje přitom nesmí obsahovat ty náklady, které jsou kryty odměnou (§ 1 odst. 3 exekučního tarifu). Veškeré hotové výdaje přitom musí být ve spise soudního exekutora doloženy fakturami a stvrzenkami či jinými doklady, a pokud to není možné, úředními záznamy.

Pokud soud napadeným usnesením přiznal exekutorovi náhradu hotových výdajů, aniž tyto byly doloženy, porušil základní právo stěžovatele na spravedlivý proces, tak jak je definováno v čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké - ze dne srpna 31. srpna 2005 sp. zn. II. ÚS 336/05 ve věci ústavní stížnosti L. F. proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 8. dubna 2005 č. j. 96 Nc 5424/2004-14, jímž nebylo vyhověno jeho námitkám proti příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Výrok

Usnesení Městského soudu v Brně ze dne 8. 4. 2005 č. j. 96 Nc 5424/2004-14 se zrušuje.

Odůvodnění

Ústavní stížností podanou 10. 6. 2005 se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Brně (dále též „městský soud“) ze dne 8. 4. 2005 č. j. 96 Nc 5424/2004-14, kterým nebylo vyhověno jeho námitkám proti příkazu k úhradě nákladů exekuce vydaného soudním exekutorem Mgr. Ing. R. O. dne 21. 12. 2004 pod č. j. EX 1960/04-9. Tvrdí, že jím byla porušena jeho základní práva podle čl. 11 odst. 1, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl.6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě (dále jen „Dodatkový protokol“).

Dne 7. 9. 2005 podal stěžovatel telefaxem a k poštovní přepravě návrh na odložení vykonatelnosti rozhodnutí napadeného ústavní stížností. Podáním z 8. 9. 2005 vzal stěžovatel tento svůj návrh zpět. Proto bylo řízení o tomto návrhu zastaveno.

Ze spisu soudního exekutora Mgr. Ing. R. O. (dále jen „soudní exekutor“) sp. zn. EX 1960/04 a ze spisu Městského soudu v Brně sp.zn.96 Nc 5424/2004 Ústavní soud zjistil, že se statutární město Olomouc domáhalo exekuce rozhodnutí Městské policie Olomouc ze dne 5. 12. 2003, jímž byla stěžovateli uložena v blokovém řízení pokuta ve výši 300Kč. Exekuce byla nařízena usnesením Městského soudu v Brně ze dne 10. 11. 2004 č. j. 96 Nc 5424/2004-4 a jejím provedením byl pověřen soudní exekutor. Ten vydal dne 21. 12. 2004 exekuční příkaz č. j. EX 1960/04-8,

Nahrávám...
Nahrávám...