dnes je 12.6.2024

Input:

Nález 169/2005 SbNU, sv. 38, K nároku ustanoveného obhájce na vyplacení částky odpovídající dani z přidané hodnoty vedle odměny a náhrady hotových výdajů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 38, nález č. 169

II. ÚS 288/05

K nároku ustanoveného obhájce na vyplacení částky odpovídající dani z přidané hodnoty vedle odměny a náhrady hotových výdajů

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění u služeb poskytovaných advokáty je den, kdy se advokát dozví o tom, že jeho povinnost tyto služby poskytovat skončila. Ve světle zákona č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, z toho také vyplývá, že ustanovení obhájci, kteří jsou povinni platit daň z přidané hodnoty, tak mají povinnost činit po 1. 5. 2004 vždy v režimu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a nikoli podle předchozích právních předpisů. Je také třeba zdůraznit, že současnou právní úpravu je nutno chápat jako narovnání postavení advokátů (a dalších osob poskytujících své služby podle zvláštních zákonů) se soudními exekutory, kterým předchozí právní úprava nárok na zaplacení částky odpovídající této dani již přiznávala [viz § 87 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů].

Protože se stěžovatel v posuzovaném případě dozvěděl o tom, že jeho povinnost obhajovat skončila po účinnosti zákona o dani z přidané hodnoty i zákona č. 237/2004 Sb., a zároveň prokázal, že v té době byl plátcem daně z přidané hodnoty, měl nárok, aby mu byla vedle odměny a náhrady hotových výdajů vyplacena i částka odpovídající příslušné dani z přidané hodnoty. Pokud mu tato částka nebyla obecnými soudy přiznána, bylo tím porušeno jeho základní právo podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké - ze dne 31. srpna 2005 sp. zn. II. ÚS 288/05 ve věci ústavní stížnosti JUDr. P. Č. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. listopadu 2004 sp. zn. 3 To 968/2004 a usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 29. září 2004 sp. zn. 72 T 107/2004, jimiž bylo rozhodnuto o stěžovatelově návrhu na odměnu a náhradu hotových výdajů coby ustanoveného obhájce.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 11. 2004 sp. zn. 3 To 968/2004 a usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 29. 9. 2004 sp. zn. 72 T 107/2004 se zrušují.

Odůvodnění

Ústavní stížností, podanou k poštovní přepravě 16. 5. 2005, se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Okresního soudu v Ostravě (dále též „okresní soud“) ze dne 29. 9. 2004 sp. zn. 72 T 107/2004, kterým bylo rozhodnuto o jeho návrhu na odměnu a náhradu hotových výdajů coby ustanoveného obhájce, a usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále též „krajský soud“) ze dne 8. 11. 2004 sp. zn. 3 To 968/2004, kterým byla zamítnuta jeho stížnost. Tvrdí, že napadenými usneseními došlo k porušení jeho základních práv podle čl. 96 odst. 1 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 11

Nahrávám...
Nahrávám...