dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 160/2006 SbNU, sv.42, K návrhu na zrušení čl. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Nový Bor č. 14/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 42, nález č. 160

Pl. ÚS 57/05

K návrhu na zrušení čl. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Nový Bor č. 14/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Ústavní soud uvádí, že aplikace principu „nerozumnosti“ ze strany soudu musí být velmi restriktivní a měla by se omezit jen na případy, kdy se rozhodnutí obce jeví jako zjevně absurdní. Za zjevnou absurdnost lze přitom považovat jen případ, kdy soudem provedený přezkum vede jen k jedinému možnému (v protikladu k preferovanému nebo rozumnému) závěru, který je absurdní, a tento soudem rozpoznaný závěr zůstal naopak obcí nerozpoznán. Nerozumnost nesmí být použita jako záminka k zásahu do obcí přijatého rozhodnutí proto, že Ústavní soud s rozhodnutím obce věcně nesouhlasí. Aplikace principu nerozumnosti tedy přichází v úvahu jen za extrémních okolností, nesmí být jen možným jiným názorem, aniž by byla zároveň vyvrácena možná rozumnost názoru obce. Posuzování, zda obec jednala rozumně, není jednoduše otázkou, zda jednala v souladu s oprávněním poskytnutým jí zákonem. Posouzení nerozumnosti spíše vyžaduje zvážit napadenou vyhlášku z hlediska jejích dopadů měřených obecnou rozumností.

Nález

pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová (soudce zpravodaj) a Michaela Židlická ze dne 13. září 2006 sp. zn. Pl. ÚS 57/05 ve věci návrhu ministra vnitra Mgr. Františka Bublana na zrušení čl. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Nový Bor č. 14/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích (nález byl vyhlášen pod č. 486/2006 Sb.).

Výrok

Návrh ministra vnitra se zamítá.

Odůvodnění

I.

1. Návrhem zaslaným dne 23. prosince 2005 splňujícím obsahové i formální náležitosti dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) se ministr vnitra (dále též jen „navrhovatel“) domáhal zrušení v záhlaví citovaných ustanovení obecně závazné vyhlášky města Nový Bor č.14/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích (dále jen „napadená vyhláška“) pro jejich rozpor s ústavním pořádkem a zákonem o obcích.

2. Napadená vyhláška nabyla účinnosti dne 31. 12. 2004. Dne 11. 2. 2005 zaslal Krajský úřad Libereckého kraje městu Nový Bor výzvu ke zjednání nápravy, neboť shledal výše citovanou vyhlášku v ustanoveních týkajících se regulace provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů v rozporu se zákonem. Současně se Krajský úřad Libereckého kraje obrátil na Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, (dále jen „Ministerstvo vnitra“) s žádostí o stanovisko k předmětné vyhlášce, přičemž dále ponechal na Ministerstvu vnitra zvážení samostatného postupu s tím, že návrh na pozastavení účinnosti napadené vyhlášky

Nahrávám...
Nahrávám...