dnes je 20.6.2024

Input:

Nález 158/2006 SbNU, sv.42, K ústavně konformnímu odůvodnění rozhodnutí o určení výživného pro nezletilé děti

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 42, nález č. 158

I. ÚS 299/06

K ústavně konformnímu odůvodnění rozhodnutí o určení výživného pro nezletilé děti

Ústavní soud již judikoval (viz nález sp. zn. III. ÚS 511/05; Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 40, nález č. 61), že podle ustanovení § 85 odst. 2 a 3 zákona o rodině oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů; dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Při určení rozsahu vyživovací povinnosti přihlíží soud k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Při posouzení majetkových poměrů rodičů je přitom vždy nutné přihlédnout nejen k fakticky dosahovaným příjmům rodiče, ale i k celkové hodnotě jeho movitého a nemovitého majetku a způsobu života, resp. k životní úrovni. Při rozhodování soudu podle ustanovení § 96 odst. 1 zákona o rodině je soud povinen obstarat a posoudit všechny relevantní podklady pro správné určení výše výživného.

Otázka posouzení návrhu na určení výživného pro nezletilé děti je věcí volné úvahy soudu, odvislé od posouzení možností a schopností osoby k výživě povinné a odůvodněných potřeb osoby oprávněné. Jedná se o úpravu zakotvenou v ustanoveních § 85 a § 96 odst. 1 zákona o rodině. Soud je v rámci tohoto řízení povinen z moci úřední objasnit skutkový stav věci. Ke splnění této povinnosti vyplývající z ustanovení § 120 občanského soudního řádu potřebuje shromáždit potřebné důkazy. Mezi nimi mají významnou roli listinné důkazy dokumentující výdělkové možnosti a schopnosti osoby k výživě povinné (viz usnesení sp. zn. I. ÚS 51/97; Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 10, usn. č. 9).

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů - ze dne 12. září 2006 sp. zn. I. ÚS 299/06 ve věci ústavní stížnosti M. H. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2006 sp. zn. 15 Co 51/2006, 15 Co 52/2006, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně týkající se stanovení výživného, které je stěžovatel povinen platit na své nezletilé děti.

Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2006 sp. zn. 15 Co 51/2006, 15 Co 52/2006 se zrušuje.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí. Opírá ji o následující důvody:

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 12. 7. 2005 sp. zn. 10 Nc 632/2001 bylo rozhodnuto, že nezletilá L., nar. 31. 3. 1993, a nezletilá K., nar. 22. 5. 1995, H. se svěřují pro dobu po rozvodu do výchovy matce R. H. Otci bylo stanoveno výživné počínaje dnem 1. 10. 2002 na nezletilou L. částkou 5 000 Kč měsíčně a na nezletilou K. ve výši 4000 Kč měsíčně do 31. 8. 2004. Od 1. 9. 2004 bylo výživné stanoveno částkou 5 500 Kč pro nezletilou L. a 4 500 Kč pro nezletilou K. Nedoplatek na výživném pro nezletilou L. za dobu od 1. 10. 2002 do 30. 6. 2005 byl vyčíslen na 136 000 Kč pro nezletilou L. a 111 000 Kč pro nezletilou K. Soud dále stanovil, že otec (stěžovatel) je povinen nedoplatek na výživném splácet ve splátkách 3 000 Kč pro každou nezletilou, počínaje zářím 2005,

Nahrávám...
Nahrávám...