dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 158/2005 SbNU, sv. 38, K právu obviněného být slyšen v řízení, v němž je přezkoumávána zákonnost dalšího trvání vazby

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 38, nález č. 158

IV. ÚS 394/05

K právu obviněného být slyšen v řízení, v němž je přezkoumávána zákonnost dalšího trvání vazby

Okresní soud rozhodl o stížnosti stěžovatele proti rozhodnutí státního zástupce o dalším trvání vazby v neveřejném zasedání, čímž upřel stěžovateli jeho právo být slyšen v kontradiktorním řízení, v němž byla přezkoumávána zákonnost dalšího trvání vazby. Okresní soud tak učinil i přesto, že v době jeho rozhodování byl nález pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/04 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 36, nález č. 60) publikován ve Sbírce zákonů (pod č. 239/2005 Sb.) a ve smyslu čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky byl závazným pro všechny orgány a osoby. Tím porušil právo stěžovatele zakotvené v čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a v důsledku toho i právo na osobní svobodu garantované čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, které omezil způsobem, jenž nebyl v souladu s právním řádem, resp. ústavním pořádkem České republiky, konkrétně čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Jestliže okresní soud nedal v daném případě přednost mezinárodněprávnímu závazku, který pro Českou republiku plyne právě z čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a který stěžovateli zaručuje základní právo na slyšení, porušil též čl. 10 Ústavy České republiky, podle kterého mají vyhlášené mezinárodní smlouvy ratifikované se souhlasem Parlamentu a závazné pro Českou republiku přednost před zákonem, a čl. 4 Ústavy České republiky, podle něhož jsou základní práva pod ochranou soudní moci. Současně přitom uplatnil státní moc nerespektováním čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky v rozporu s čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a čl. 2 odst.2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Miloslava Výborného - ze dne 10. srpna 2005 sp. zn. IV. ÚS 394/05 ve věci ústavní stížnosti S. K. proti usnesení Okresního soudu v Tachově ze dne 28. 6. 2005 č. j. Nt 68/2005-13 a usnesení Okresního státního zastupitelství v Tachově ze dne 16. 6. 2005 č. j. ZT 120/2005-697, jimiž bylo rozhodnuto o ponechání stěžovatele ve vazbě.

Výrok

I. Usnesení Okresního soudu v Tachově ze dne 28. 6. 2005 č. j. Nt 68/2005-13 se zrušuje.

II. Ve zbytku se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností stěžovatel s tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v čl. 8, čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) napadá shora označené usnesení Okresního státního zastupitelství v Tachově, kterým byl ponechán ve vazbě z důvodů uvedených v ustanovení § 67 písm. a) a c) trestního řádu, a usnesení Okresního soudu v Tachově zamítající jeho stížnost proti tomuto usnesení. Stěžovatel poukazuje na to, že napadená usnesení neobsahují jakékoliv bližší odůvodnění nadále trvajícího důvodu útěkové vazby a absentuje i odůvodnění podmínek uvedených v ustanovení § 71 trestního řádu, zejména odstavce 4 citovaného

Nahrávám...
Nahrávám...