dnes je 19.5.2024

Input:

Nález 153/2006 SbNU, sv. 42, K zákazu donucování k sebeobviňování v trestním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 42, nález č. 153

I. ÚS 636/05

K zákazu donucování k sebeobviňování v trestním řízení

Postupem podle § 66 odst. 1 trestního řádu, tedy uložením pořádkové pokuty, nelze vynucovat na osobě podezřelé či obviněné součinnost při opatřování důkazů proti ní samé, a tedy nutit ji k sebeobviňování v trestním řízení.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Ivany Janů a Vojena Güttlera - ze dne 21. srpna 2006 sp. zn. I. ÚS 636/05 ve věci ústavní stížnosti B. O. proti usnesení Policie České republiky, Obvodního ředitelství Praha II, místního oddělení Radotín, ze dne 9. 5. 2005 č. j. ORII-2184-1/MO6-TČ-2004 a proti usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 ze dne 13. 10. 2005 č. j. 1 Zn 6371/2004-18, jimiž byla stěžovatelce uložena pořádková pokuta.

Výrok

I. Usnesení Policie České republiky, Obvodního ředitelství Praha II, místního oddělení Radotín, ze dne 9. 5. 2005 č. j. ORII-2184-1/MO6-TČ-2004 a usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 ze dne 13. 10. 2005 č. j. 1 Zn 6371/2004-18 se zrušují.

II. Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5 se ukládá, aby stěžovatelce nahradilo náklady řízení před Ústavním soudem ve výši 2558,50 Kč, a to ve lhůtě do 3 dnů ode dne vykonatelnosti tohoto nálezu.

Odůvodnění

I.

Včas a řádně podanou ústavní stížností stěžovatelka napadá výše označená usnesení orgánů činných v trestním řízení a navrhuje Ústavnímu soudu jejich zrušení.

Usnesením Policie České republiky, Obvodního ředitelství Praha II, místního oddělení Radotín, (dále též jen „policejní orgán“) ze dne 9. 5. 2005 č. j. ORII-2184-1/MO6-TČ-2004 byla stěžovatelce podle § 66 odst. 1 trestního řádu uložena pořádková pokuta ve výši 20 000 Kč, neboť, stručně řečeno, byla nejdříve podle § 78 odst. 1 trestního řádu vyzvána, aby vydala účetnictví společnosti CBCS, s. r. o., které byla jednatelkou, v souvislosti s prověřováním podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti v řízení o konkursu (pozn.: v usnesení nesprávně „a vyrovnání“) dle § 126 odst. 2 trestního zákona, který měla spáchat právě stěžovatelka. Usnesením Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 (dále též jen „státní zastupitelství“) ze dne 13. 10. 2005 č.j. 1 Zn 6371/2004-18 byla podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu její stížnost zamítnuta.

Stěžovatelka tvrdí, že napadenými rozhodnutími bylo zasaženo do jejích základních práv a svobod zaručených čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, práva na ochranu majetku podle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, práva nebýt donucován k sebeobviňování a práva na to, aby o oprávněnosti uložené sankce rozhodl nezávislý nestranný soud, vyplývajících z čl.6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Dále pak mělo být podle stěžovatelky zasaženo do práv reflektujících presumpci neviny a zákaz být nucen svědčit proti sobě nebo přiznat vinu, zaručené čl. 14 odst. 2 a odst. 3 písm. g) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech pod č. 120/1976 Sb.

Znění čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod je následující:

Nahrávám...
Nahrávám...