dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 152/2005 SbNU, sv.38, K rozhodování obecných soudů o odměně a náhradě hotových výdajů soudního exekutora při zastavení exekuce

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 38, nález č. 152

II. ÚS 372/04

K rozhodování obecných soudů o odměně a náhradě hotových výdajů soudního exekutora při zastavení exekuce

Vzhledem k premise, že náklady exekutora musí být nahrazeny, tedy musí mu být zajištěna „úplata“, jak zaručuje § 3 exekučního řádu, není možné náhradu nákladů exekutora odmítnout s odkazem na subsidiární užití občanského soudního řádu pro nedostatek „procesního zavinění“. Pro tento případ exekuční řád zjevně „stanoví jinak“ a subsidiární použití občanského soudního řádu, na nějž odkazuje § 52 exekučního řádu, je vyloučeno. Náklady exekuce tedy musí hradit buď povinný, a není-li to možné, tedy jestliže soud dospěje k závěru, že jsou důvody pro to, aby neuložil povinnost k náhradě nákladů řízení povinnému, musí být rozhodnuto o uložení povinnosti náhrady nákladů oprávněnému. Oprávněný tak musí při podání návrhu na provedení exekuce toto riziko s ohledem na možnosti povinného zvážit. Každé takové rozhodnutí soudu musí být pochopitelně řádně odůvodněno.

Jestliže soud při svém rozhodování o náhradě nákladů exekutorovi zcela pominul kogentní ustanovení § 3 exekučního řádu a nárok na úplatu exekutorovi odepřel, vymyká se jeho rozhodnutí zcela zjevně nosnému principu, na němž je exekuční řád vybudován, a ohrožuje i pro futuro nezávislost exekutora.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké - ze dne 8. srpna 2005 sp. zn. II. ÚS 372/04 ve věci ústavní stížnosti Mgr. J. N., soudního exekutora, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 3. 2004 č. j. 21 Co 603/2003-43, jímž bylo rozhodnuto, že stěžovatel nemá právo na náhradu nákladů exekuce.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 3. 2004 č.j.21 Co 603/2003-43 se zrušuje.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o Ústavním soudu“), se stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové s tím, že jím byla porušena jeho práva garantovaná čl.95 odst. 1 Ústavy České republiky, čl. 9 odst. 1 a čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ústavní soud si k projednání a rozhodnutí věci vyžádal spis Okresního soudu v Hradci Králové sp. zn. Nc 8592/2003, z něhož zjistil následující:

Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 17. 4. 2003 č.j. Nc 8592/2003-8 byla nařízena exekuce rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 5. 2001 č. j. 33 Cm 27/2001-60 k uspokojení pohledávky oprávněné společnosti R., a. s., (dále též „oprávněná“) proti povinné společnosti M., spol. s. r. o., (dále též „povinná“) ve výši 1 662 221,32 Kč s 11% úrokem z prodlení od 1. 1. 2000 do zaplacení, k uspokojení nákladů předcházejícího řízení ve výši 123 267 Kč a k úhradě nákladů exekuce. Provedením exekuce byl pověřen stěžovatel.

Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 2. 7. 2003 č.j. Nc 8592/2003-13, který rozhodl vyšší soudní

Nahrávám...
Nahrávám...