dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 132/2002 SbNU, sv.28, K povolení vkladu práva do katastru nemovitostí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 28, nález č. 132

I. ÚS 147/2000

K povolení vkladu práva do katastru nemovitostí

Lze poukázat na nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 298/98, publikovaný ve Sbírce nálezů a usnesení, sv. 12, C. H. Beck, ročník 1998, díl III., str. 65, podle něhož při zkoumání určitosti a srozumitelnosti právního úkonu v řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí nelze aplikovat výlučně § 5 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při nenaplnění některé z náležitostí v něm uvedených automaticky dovozovat nedostatek splnění podmínek podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů. Proto se jeví jako ústavně konformní stanovisko Nejvyššího soudu sp. zn. Rc 44/20 (Cpjn 38/98, Sbírka soudních rozhodnutí, 2000, 7, str. 421), podle kterého u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem je jeho označení parcelním číslem podle dřívější pozemkové evidence s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, bez uvedení, zda jde o parcelní číslo podle pozemkového katastru, přídělového operátu nebo scelovacího operátu, z hlediska § 5 odst. 1 písm. c) citovaného zákona určité v případě, že se v témže katastrálním území nenachází pozemková parcela shodného parcelního čísla vedená v jiném druhu evidence.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 23. října 2002 sp. zn. I. ÚS 147/2000 ve věci ústavní stížnosti J. B. a D. H., právních nástupkyň stěžovatelky A. H., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 6. 12. 1999 sp. zn. 33 Ca 76/99, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Katastrálního úřadu v Písku ze 3. 3. 1999 č. j. V15 - 362/99 o zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. 12. 1999 sp. zn. 33 Ca 76/99 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Katastrální úřad v Písku rozhodl ve správním řízení podle § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, ve věci návrhu na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí České republiky podle dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví ze dne 3. 12. 1998 (dále jen „dohoda“) uzavřené mezi S. S. a stěžovatelkou tak, že se návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí zamítá. V odůvodnění tohoto rozhodnutí katastrální úřad zejména uvedl, že předložená dohoda je neurčitá, neboť převáděné pozemky nejsou označeny způsobem stanoveným v § 5 odst. 1 písm. b) ve smyslu § 20 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), v platném znění. Jak totiž zjistil, jedná se v konkrétním případě o pozemky evidované ve zjednodušené evidenci jako pozemky původního pozemkového katastru, nikoli o parcely katastru nemovitostí, které musí být ve smlouvě označeny parcelním číslem podle dřívější pozemkové evidence, s uvedením, zda jde o parcelní číslo podle pozemkového katastru, přídělového operátu nebo scelovacího operátu. To proto, že v katastru nemovitostí jsou pozemky evidovány

Nahrávám...
Nahrávám...