dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 128/2006 SbNU, sv.41, K prokázání povinného právního zastoupení v dovolacím řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 41, nález č. 128

II. ÚS 159/06

K prokázání povinného právního zastoupení v dovolacím řízení

Smysl Ústavy spočívá nejen v úpravě základních práv a svobod, jakož i institucionálního mechanismu a procesu utváření legitimních rozhodnutí státu (resp. orgánů veřejné moci), nejen v přímé závaznosti Ústavy a v jejím postavení bezprostředního pramene práva, nýbrž i v nezbytnosti státních orgánů, resp. orgánů veřejné moci interpretovat a aplikovat právo pohledem ochrany základních práv a svobod. V posuzované věci to znamená povinnost soudů interpretovat procesní ustanovení a principy v první řadě z pohledu účelu a smyslu ochrany ústavně garantovaných základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma - ze dne 29.června 2006 sp. zn. II. ÚS 159/06 ve věci ústavní stížnosti Mgr. J. Č. proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. ledna 2006 č. j. 25 Cdo 2952/ /2005-145, jímž bylo ve stěžovatelově věci zastaveno dovolací řízení z důvodu absence povinného právního zastoupení.

Výrok

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. ledna 2006 č. j. 25 Cdo 2952/2005-145 se zrušuje.

Odůvodnění

I.

Stěžovatel se včas a řádně podanou ústavní stížností domáhal zrušení v záhlaví citovaného usnesení. Napadeným usnesením Nejvyšší soud zastavil dovolací řízení, protože nedošlo k odstranění nedostatku podmínky dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), spočívající v absenci povinného právního zastoupení. K okolnostem dané věci Nejvyšší soud v odůvodnění svého usnesení uvedl, že usnesením ze dne 3. listopadu 2005 č. j. 30 C 174/2002-142 doručeným žalobci c) (stěžovateli) dne 10. listopadu 2005 Obvodní soud pro Prahu 1 dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, jinak soud dovolací řízení zastaví. Vydání usnesení předcházela výzva téhož soudu ze dne 17. října 2005, aby dovolatel ve smyslu ustanovení § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. sdělil soudu ve stanovené lhůtě, zda má právnické vzdělání. Dovolatel na tyto výzvy nereagoval a nedostatek podmínky řízení ve stanovené lhůtě neodstranil. Přestože byl žalobce o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení poučen, právního zástupce si ve lhůtě, která skončila dne 25. listopadu 2005, dosud nezvolil a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání.

II.

Stěžovatel v ústavní stížnosti namítal porušení práva na přístup k soudu, zakotveného v čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“). K okolnostem ohledně zajištění povinného zastoupení uvedl, že Obvodní soud pro Prahu 1 jej vyzval dopisem ze dne 3. listopadu (stěžovateli doručen dne 10. listopadu 2006), aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení zvolil zástupce z řad advokátů s tím, že pokud tak neučiní, bude řízení zastaveno. Dne 22. listopadu 2005 si stěžovatel zvolil zástupce z řad advokátů a dne 25. listopadu 2005 podal stěžovatel k poštovní přepravě podání,

Nahrávám...
Nahrávám...