dnes je 20.6.2024

Input:

Nález 126/2006 SbNU, sv.41, K následnému odůvodnění blanketního odvolání

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 41, nález č. 126

I. ÚS 689/05

K následnému odůvodnění blanketního odvolání

Vrchní soud v odůvodnění napadeného rozhodnutí vycházel ze skutečnosti, že žádné odůvodnění odvolání předloženo nebylo, což objektivně neodpovídá skutečnosti. V tomto postupu spatřuje Ústavní soud porušení stěžovatelova práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť obecný soud musí věnovat pozornost všem skutečnostem, které jsou důležité pro jeho rozhodování. Bylo by pak nerozhodné, zda se odůvodnění odvolání dostalo včas do sféry dispozice příslušného senátu vrchního soudu, neboť oběh písemností je věcí vnitřní organizace práce každého soudu.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů - ze dne 21. června 2006 sp. zn. I. ÚS 689/05 ve věci ústavní stížnosti P. R. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 9. 2005 č. j. 2 Cmo 294/2005-122, jímž bylo odmítnuto stěžovatelovo odvolání.

Výrok

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 2 Cmo 294/2005-122 ze dne 27. 9. 2005 se zrušuje.

Odůvodnění

I.

Včas podanou ústavní stížností brojí stěžovatel proti usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 2 Cmo 294/2005-122 ze dne 27. 9. 2005, jímž bylo odmítnuto jeho odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci č. j. 37 Cm 13/2003-105 ze dne 7. 6. 2005. Napadeným rozhodnutím bylo podle názoru stěžovatele porušeno ustanovení čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Porušení práva na spravedlivý proces spatřuje stěžovatel v následujících skutečnostech:

Proti označenému rozsudku soudu prvního stupně podal stěžovatel včas písemné odvolání bez odůvodnění. Následně se rozhodoval, zda bude v řízení pokračovat. Dne 15. 8. 2005 bylo do kanceláře jeho právního zástupce doručeno usnesení, jímž bylo stěžovateli uloženo doplnit podané odvolání ve lhůtě 10 dnů od doručení, tj. do 25. 8. 2005. V té době až do 1. 9. 2005 včetně čerpal právní zástupce stěžovatele dovolenou. Po nástupu do práce dne 2. 9. 2005 zjistil, že je ve spise „založeno usnesení“, a urychleně vyhotovil odůvodnění odvolání, které dne 5. 9. 2005 podal faxem soudu prvního stupně. Písemné odůvodnění odvolání spolu s omluvou za opožděné podání a se žádostí o zaslání výzvy k zaplacení soudního poplatku předal do podatelny soudu dne 7. 9. 2005. Dne 11. 10. 2005 bylo stěžovateli doručeno napadené usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odvolání odmítnuto, neboť přes výzvu soudu nebylo odvolání odůvodněno.

Stěžovatel nahlédnutím do spisu zjistil, že v něm není založeno jeho faxové odůvodnění odvolání a že odůvodnění odvolání s omluvným dopisem je založeno až za napadeným usnesením odvolacího soudu. Odůvodnění odvolání bylo sice odvolacímu soudu doručeno soudem prvního stupně dne 9. 9. 2005, ale do dne rozhodování vrchního soudu nebylo ve spise založeno. Odvolací soud tak rozhodoval na základě neúplného spisu.

Stěžovatel tvrdí, že v ustanovení § 43 odst. 2 občanského soudního řádu není uvedeno, že podání nelze doplnit „po uvedené lhůtě“. Je pouze stanoveno, že není-li opraveno anebo doplněno a v řízení

Nahrávám...
Nahrávám...