dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 126/2005 SbNU, sv.37, K náležitostem odůvodnění usnesení o uvalení tzv. útěkové vazby, resp. o ponechání stěžovatele v této vazbě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 37, nález č. 126

IV. ÚS 226/05

K náležitostem odůvodnění usnesení o uvalení tzv. útěkové vazby, resp. o ponechání stěžovatele v této vazbě

Požadavek řádného a vyčerpávajícího odůvodnění rozhodnutí orgánů veřejné moci je jednou ze základních podmínek ústavně souladného rozhodnutí. S ohledem na význam práva na osobní svobodu není povšechné a obecné odůvodnění rozhodnutí, jímž je osobní svoboda omezena, v souladu s ústavním pořádkem České republiky [srov. nález sp. zn. III. ÚS 103/99 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 17, nález č. 17)].

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Miloslava Výborného a Elišky Wagnerové - ze dne 21. června 2005 sp. zn. IV. ÚS 226/05 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. H., t. č. ve Vazební věznici Ostrava, proti usnesení státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě ze dne 10. února 2005 sp. zn. 4 KZV 6/2005 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. března 2005 sp. zn. 1 To 206/2005, jímž byla zamítnuta stížnost stěžovatele proti usnesení o ponechání ve vazbě.

Výrok

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 3. 2005 sp. zn. 1To 206/2005 se zrušuje.

II. Ve zbytku se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

Ve své včas podané a co do ostatních náležitostí formálně bezvadné a věcně projednatelné ústavní stížnosti stěžovatel žádá zrušení v záhlaví označených usnesení orgánů činných v trestním řízení, neboť jimi mělo být porušeno jeho právo na osobní svobodu zakotvené v čl. 8 odst.2 a 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a v čl.5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“).

Z podané ústavní stížnosti, připojených příloh, jakož i ze spisu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 17/05 zjistil Ústavní soud následující.

Stěžovatel byl usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku (dále též „okresní soud“) ze dne 6. 11. 2004 sp. zn. 0 Nt 573/2004 vzat do vazby podle ustanovení § 67 písm. a), b) trestního řádu. Stěžovatel byl stíhán pro trestný čin podvodu ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 a 3 trestního zákona ve formě organizátorství podle § 10 odst. 1 písm. a) trestního zákona. Svou ústavní stížností napadl usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále též „krajský soud“) ze dne 18. 11. 2004 sp. zn. 1To 938/2004, jímž byla zamítnuta stížnost proti usnesení o vzetí do vazby. Ústavní soud usnesením ze dne 20. 1. 2005 č. j. IV. ÚS 17/05-10 (nepublikováno) ústavní stížnost odmítl s tím, že i když bylo odůvodnění útěkové vazby v podání okresního soudu nepřezkoumatelné a tato vada nebyla zcela zhojena ani rozhodnutím krajského soudu a pokud by omezení osobní svobody stálo jen na takto odůvodněné útěkové vazbě, muselo by být zrušeno, u stěžovatele nicméně byly shledány i důvody vazby koluzní, přestože i zde by bylo namístě odůvodnění doplnit. Ústavní soud tedy napadená usnesení nezrušil proto, že zrušení vazby pro nedostatečně konkrétní doložení důvodu dle § 67 písm. a) trestního řádu by pro stěžovatele postrádalo smysl, neboť byl velmi pravděpodobně dán vazební důvod

Nahrávám...
Nahrávám...