dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 117/2001 SbNU, sv.23, K přezkoumávání rozhodnutí finančních (daňových) orgánů ve správním soudnictvíK právům daňového subjektu v daňovém řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 23, nález č. 117

I. ÚS 159/99

K přezkoumávání rozhodnutí finančních (daňových) orgánů ve správním soudnictví
K právům daňového subjektu v daňovém řízení

Podle ustálené judikatury Ústavního soudu by došlo k porušení čl. 36 odst. 1 Listiny, pokud by byla komukoli v rozporu s ním upřena možnost domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného soudu, eventuálně pokud by soud odmítl jednat a rozhodovat o podaném návrhu, popř. pokud by zůstal v řízení bez zákonného důvodu nečinný (srov. sp. zn. I. ÚS 2/93 In: Ústavní soud České republiky: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 1. Vydání 1. Praha, C. H. Beck 1994, str. 273).

V souzené věci již nejde o případ, kdy je u daňového subjektu prováděna daňová kontrola podle § 16 odst. 4 písm. e) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. To však podle názoru Ústavního soudu nic nemění na tom, že daňový subjekt měl právo zúčastnit se v rámci daňového řízení ústního jednání vůbec, byť již nešlo o vlastní daňovou kontrolu; zde se lze dovolat § 7 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož se daňového řízení vedeného správcem daně zúčastňují mimo jiné daňové subjekty, a o příslušném ústním jednání v daňovém řízení sepíše správce daně v souladu s § 12 zákona č. 337/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, protokol, jehož náležitosti jsou uvedeny v následujících odstavcích § 12 tohoto zákona.

Ústavní soud konstatuje, že za situace, kdy správce daně (finanční úřad) věrohodným způsobem (písemně) nepředvolal stěžovatele k výslechu svědků - a stěžovatel se proto k výslechu nedostavil - porušil tím (roz. správce daně) v daňovém řízení ve vztahu ke stěžovateli jeho právo, které uvedený daňový zákon stanoví. K této vadě řízení před správním orgánem - která zřejmě mohla mít vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí a vedla ke zkrácení stěžovatelova práva před správním úřadem - měl v rámci přezkoumání rozhodnutí příslušného finančního ředitelství krajský soud přihlédnout a toto rozhodnutí zrušit (§ 250j odst. 2 občanského soudního řádu).

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 13. srpna 2001 sp. zn. I. ÚS 159/99 ve znění opravného usnesení ze dne 18. dubna 2002 ve věci ústavní stížnosti V. J. a M. J. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové z 20. 11. 1998 sp. zn. 30 Ca 69/98 o zamítnutí žalob stěžovatelů proti rozhodnutím Finančního ředitelství v Hradci Králové z 19. 2. 1998 č. j. 3168a/150/97-Hä, č. j. 3168b/150/97 a č. j. 3168e/150/97 o odvoláních stěžovatelů proti rozhodnutím Finančního úřadu v Náchodě ohledně daně z příjmů fyzických osob.

I. Výrok

1. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 11. 1998 sp. zn. 30 Ca 69/98, pokud jím byla zamítnuta žaloba stěžovatele V. J. proti rozhodnutí žalovaného Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 19. února 1998 č. j. 3168a/150/97-Hä, se zrušuje.

2. Co do zbytku se ústavní stížnost V. J. zamítá.

3. Ústavní stížnost stěžovatelky M. J. se zamítá.

II. Odůvodnění

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 20. 11. 1998 sp. zn. 30 Ca 69/98 zamítl žaloby V. J. a M. J.

Nahrávám...
Nahrávám...