dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 113/2006 SbNU, sv.41, K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec č. 9/95 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Červeného Kostelce

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 41, nález č. 113

Pl. ÚS 68/04

K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec č. 9/95 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Červeného Kostelce

Pod samostatnou působnost obce nelze zahrnout i pravomoc k vydání obecně závazné vyhlášky, která by obsahovala zákaz činnosti, jenž ve své podstatě není ničím jiným než parafrází skutkových podstat trestných činů uvedených např. v § 260 a 261 trestního zákona. Samotný rozsah samostatné působnosti obce je pak vymezen v ustanoveních § 35 a 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přičemž žádné z uvedených ustanovení nezakládá působnost obce omezit základní práva a svobody, svěřenou v čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod výlučně zákonu.

Nález

pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ze dne 6. června 2006 sp. zn. Pl. ÚS 68/04 ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec č. 9/95 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Červeného Kostelce (nález byl vyhlášen pod č.444/2006 Sb.).

Výrok

Obecně závazná vyhláška města Červený Kostelec č. 9/95 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Červeného Kostelce se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění

I.

Vymezení věci a rekapitulace návrhu

Ústavnímu soudu byl dne 1. prosince 2004 doručen návrh ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec č.9/95 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Červeného Kostelce.

V návrhu se uvádí, že dopisem ze dne 14. července 2004 vyzval Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s § 123 a § 124 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města Červený Kostelec ke zrušení předmětné vyhlášky pro její rozpor s ústavním pořádkem. Starosta města Červený Kostelec informoval krajský úřad dopisem ze dne 6. srpna 2004 o tom, že zastupitelstvo města možnost zrušení vyhlášky projednávalo již na svém zasedání dne 31. května 2004 a její zrušení neschválilo (body 2.18 a 2.19 usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 31. května 2004). Vzhledem k tomu podal Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s § 123 odst. 1 zákona o obcích dne 6. září 2004 Ministerstvu vnitra návrh na pozastavení účinnosti předmětné vyhlášky.

Ministerstvo vnitra přezkoumalo návrh Krajského úřadu Královéhradeckého kraje spolu s předloženým spisovým materiálem a dospělo k závěru, že obecně závazná vyhláška města Červený Kostelec č. 9/95 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Červeného Kostelce ze dne 18. května 1995 je v rozporu se zákonem, pročež dne 18. října

Nahrávám...
Nahrávám...