dnes je 19.5.2024

Input:

Nález 111/2006 SbNU, sv. 41, K uložení pořádkové pokuty v trestním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 41, nález č. 111

IV. ÚS 470/05

K uložení pořádkové pokuty v trestním řízení

Pro posouzení věci Ústavním soudem byla podstatná i skutečnost přípustnosti ústavní stížnosti. Nálezem Ústavního soudu ze dne 30.listopadu 2004 sp. zn. Pl. ÚS 15/04, publikovaným pod č. 45/2005 Sb. (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 35, nález č.180), bylo zrušeno ustanovení § 146 odst. 2 trestního řádu s účinností ke dni 30. září 2005. Zákonem č. 394/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, účinným od 1. října 2005, došlo k nové úpravě zrušeného ustanovení a současně doznalo změn i ustanovení § 146a trestního řádu. Touto změnou byla nově pro soudní přezkum včleněna i rozhodnutí učiněná podle ustanovení § 66 odst. 1 trestního řádu o pořádkové pokutě, a ta se týkají i projednávané věci.

Stěžovateli tak v důsledku uvedených změn trestního řádu vznikla možnost domáhat se svých práv způsobem, který respektuje čl. 6 odst.1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, zaručující právo každého na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem. Současně je tento procesní postup i v souladu s čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, podle kterého musí mít každý, jehož práva a svobody přiznané Úmluvou byly porušeny, účinné právní prostředky nápravy před národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Vlasty Formánkové a soudců Michaely Židlické a Miloslava Výborného - ze dne 31. května 2006 sp. zn. IV. ÚS 470/05 ve věci ústavní stížnosti Ing.J. M. proti usnesení Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 1.srpna 2005 sp. zn. 1 KZv 310/2004 ve spojení s usnesením Policie České republiky, Správy hlavního města Prahy, Služby kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality, ze dne 22. června 2005 č. j. ČTS: PSP-4047/OHK-2004, jimiž byla stěžovateli uložena pořádková pokuta.

Výrok

I. Usnesení Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 1. srpna 2005 sp. zn. 1 KZv 310/2004 se zrušuje.

II. Ve zbytku se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

I.

Ústavní soud obdržel podání učiněné ve lhůtě podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) a splňující i další náležitosti ústavní stížnosti.

Napadeným usnesením Policie České republiky byla stěžovateli uložena pořádková pokuta podle ustanovení § 66 odst. 1 trestního řádu pro nevydání věcí důležitých pro trestní řízení. Stížnost proti tomuto rozhodnutí byla zamítnuta usnesením Městského státního zastupitelství v Praze. V postupu orgánů veřejné moci shledal stěžovatel zásah do svých základních práv zaručených v čl. 37 odst. 1, čl. 40 odst.2, 3 a 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl.6 odst.2, odst. 3 písm. c) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), jakož i v čl. 14 odst. 2, odst. 3 písm. g) Mezinárodního paktu o občanských a

Nahrávám...
Nahrávám...