dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 110/2005 SbNU, sv.37, K průtahům v soudním řízeníK návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 37, nález č. 110

II. ÚS 1/05

K průtahům v soudním řízení
K návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu

Při posuzování průtahů v řízení a nepřiměřené délky řízení není rozhodující, zda jsou způsobovány subjektivním faktorem stojícím na straně obecného soudu, resp. rozhodujícího soudce, nebo objektivním faktorem, jenž zahrnuje celkovou úpravu organizace soudnictví.

Okolnost, že po výzvě soudu učiněné v řízení dle § 174a zákona o soudech a soudcích k podání vyjádření soud, u něhož došlo k průtahům v řízení, provede úkon, jehož provedení se účastník řízení domáhal, bez dalšího neznamená, že průtahy v řízení byly ukončeny.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké - ze dne 26. května 2005 sp. zn. II. ÚS 1/05 ve věci ústavní stížnosti W. S. proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2004 č. j. Aprk 8/2004, jímž byl stěžovateli zamítnut návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu, a proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spočívajícímu v průtazích řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 57 Ca 102/2003.

Výrok

I. Návrh na zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 27. 10. 2004 č. j. Aprk 8/2004 se zamítá.

II. Krajskému soudu v Brně se zakazuje, aby pokračoval v průtazích v řízení vedeném pod sp. zn. 57 Ca 102/2003, a přikazuje se mu, aby o věci neprodleně jednal a rozhodl.

III. Krajský soud v Brně je povinen nahradit stěžovateli náklady řízení před Ústavním soudem ve výši 2 150 Kč k rukám advokátky Mgr. V., a to do 3 dnů od právní moci nálezu.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), napadl stěžovatel shora specifikované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, jímž mu byl zamítnut návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), v platném znění, ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 57 Ca 102/2003. Dále též brojí proti průtahům a nečinnosti Krajského soudu v Brně v jeho věci vedené pod sp. zn. 57 Ca 102/2003. Domnívá se, že jak napadeným rozhodnutím, tak i uvedeným jiným zásahem orgánu veřejné moci spočívajícím v průtazích v řízení došlo k porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl.6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Napadeným usnesením Nejvyššího správního soudu byl zamítnut návrh stěžovatele na určení lhůty k provedení procesního úkonu (doručení žaloby žalovanému, vyžádání předložení správních spisů od žalovaného, vyzvání žalovaného k vyjádření k žalobě a nařízení jednání nebo rozhodnutí věci bez jednání). Podle odůvodnění tohoto rozhodnutí soud zjistil, že po podání žaloby stěžovatelem (dne 20. 1. 2003) krajský soud žalobu dne 5. 5. 2003 doručil žalovanému k vyjádření s žádostí o zaslání kompletního a originálního správního

Nahrávám...
Nahrávám...