dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 11/1998 SbNU, sv.10, K negativnímu kompetenčnímu konfliktu mezi orgány výkonné moci

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 10, nález č. 11

III. ÚS 299/97

K negativnímu kompetenčnímu konfliktu mezi orgány výkonné moci

Přestupce byl orgánem prvního stupně uznán vinným přestupkem podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, podle něhož přestupku se dopouští ten, kdo úmyslně neoprávněně užívá vědeckou nebo uměleckou hodnost nebo titul absolventa vysoké školy. Zákon o vysokých školách neobsahuje sankci za neoprávněné užívání akademického titulu, skutečnost, že se jej dopustil přestupce s vysokoškolským vzděláním je náhodná a zcela nerozhodná (inkriminovaného přestupku se může dopustit kdokoliv), a proto Ústavní soud vycházel z dikce zákona o přestupcích a jelikož speciálním zákonem není určen orgán příslušný k rozhodnutí o sankci za uvažovaný přestupek, nelze než aplikovat § 89 zákona o přestupcích a rozhodnout, že příslušným orgánem k rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí okresního úřadu je Ministerstvo vnitra a nikoli Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 29. ledna 1998 sp. zn. III. ÚS 299/97 ve věci kompetenčního sporu mezi státními orgány navzájem.

I. Výrok

Orgánem příslušným vydat rozhodnutí o odvolání V.K. proti rozhodnutí referátu vnitřních věcí Okresního úřadu v Mostě ze dne 14.4. 1997 čj. Vnitř./132/96 je Ministerstvo vnitra České republiky.

II. Odůvodnění

Návrhem podaným podle § 120 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, domáhá se navrhovatel (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) v kompetenčním sporu s Ministerstvem vnitra rozhodnutí o tom, že orgánem příslušným rozhodnout o odvolání V.K. proti rozhodnutí referátu vnitřních věcí Okresního úřadu v Mostě čj. Vnitř./132/96 ze dne 14.4. 1997 je Ministerstvo vnitra; v odůvodnění svého návrhu navrhovatel uvedl, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně (Okresního úřadu v Mostě - referátu vnitřních věcí), jímž byl přestupce V.K. uznán vinným přestupkem spáchaným proti pořádku ve veřejné správě [§ 21 odst. 1 písm. d) zák. ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích] tím, že neoprávněně užíval akademický titul (doktora práv), napadl přestupce odvoláním, které Ministerstvo vnitra postoupilo k rozhodnutí navrhovateli s odůvodněním, že se necítí být orgánem příslušným o odvolání přestupce rozhodnout; toto stanovisko Ministerstvo vnitra zaujalo přesto, že v průběhu správního řízení samo rozhodlo o prodloužení lhůty k rozhodnutí správního orgánu I. stupně a učinilo tak úkon příslušející výhradně odvolacímu správnímu orgánu, tedy orgánu, který je orgánu prvního stupně bezprostředně nadřízen; podle navrhovatele je příslušnost Ministerstva vnitra dána zákonem o přestupcích, neboť jen tím, že přestupkové řízení bylo vedeno o přestupku, jehož se přestupce dopustil jako absolvent vysoké školy, není založena příslušnost navrhovatele jako odvolacího orgánu; jde totiž o případ, kdy orgán státní správy příslušný pro odvolací řízení (jako ústřední orgán státní správy ve věcech přestupků) nelze spolehlivě určit, a proto v takových případech je orgánem příslušným k rozhodnutí o opravném prostředku Ministerstvo vnitra, neboť jde o věc, k jejímuž

Nahrávám...
Nahrávám...