dnes je 12.6.2024

Input:

Distanční smlouvy

26.1.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.4.4
Distanční smlouvy

Nejobsáhlejší pasáží části první hlavy páté občanského zákoníku upravující spotřebitelské smlouvy jsou ust. § 53-54 ObčZ pojednávající o smlouvách uzavřených prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, neboli o smlouvách distančních.

Prostředky komunikace na dálku a jejich užití

Demonstrativní výčet prostředků k uzavření distančních smluv obsahuje § 53 odst. 1 ObčZ, který uvádí:

 • neadresovaný tisk,

 • adresovaný tisk,

 • typový dopis,

 • reklamu v tisku s objednávkovým tiskopisem,

 • katalog,

 • telefon s (lidskou) obsluhou,

 • telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext),

 • rozhlas,

 • videotelefon (telefon s obrazovkou),

 • videotext (mikropočítač a televizní obrazovka),

 • elektronickou poštu,

 • faxový přístroj,

 • televizi (televizní nákup, teleshopping).

Za prostředek komunikace na dálku se v této souvislosti výslovně nepovažuje klasický písemný styk.

Pro použití prostředků komunikace na dálku umožňujících individuální jednání se vyžaduje, aby jejich užití spotřebitel neodmítl. U telefonních systémů bez (lidské) obsluhy a u faxových přístrojů se vyžaduje předchozí výslovný souhlas spotřebitele.

Obsah návrhu

Prostřednictvím prostředků komunikace na dálku musí při návrhu na uzavření smlouvy být jeho obsahem vše, co je pro její platné uzavření vyžadováno zákonem, ať už dle obecné části, či dle zvláštních ustanovení příslušného smluvního typu (tzv. podstatné náležitosti). Zákon ukládá dodavateli, aby je poskytl určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně osob, zejména nezletilých (§ 53 odst. 3 i.f. ObčZ).

S dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy musí být poskytnuty zejména následující informace:

 1. úplná identifikace dodavatele, t.j.:

  • obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo dodavatele,

  • sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny,

  • údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena,

  • kontaktní údaje, zejména poštovní adresa pro doručování, telefonní číslo, příp. e-mailová adresa,

 2. údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,

 3. název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,

 4. cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,

 5. náklady na dodání,

 6. způsob platby, dodání nebo plnění,

 7. poučení o právu na odstoupení, není-li právo odstoupit zákonem vyloučeno,

 8. náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,

 9. doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

  K informacím uvedeným sub a) a b) je dodavatel povinen zajistit trvalý veřejný přístup.

  Další náležitosti při užití elektronických prostředků

  Jestliže dochází k použití elektronických prostředků s výjimkou jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací, musí být součástí návrhu dále sdělení:

 10. zda je smlouva po svém uzavření dodavatelem archivována a zda je přístupná,

 11. informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy,

 12. informace o jazycích, v nichž lze smlouvu uzavřít,

 13. informace o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky,

 14. informace o kodexech chování, které jsou pro dodavatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje, jejich přístupnost při použití elektronických prostředků.

Zároveň musí být před podáním objednávky spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil.

Smlouva a všeobecné podmínky musí být spotřebiteli poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci (např. písemně, faxem, zasláním elektronickou poštou, apod.).

Potvrzení objednávky

Jestliže spotřebitel vůči dodavateli učiní objednávku prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku, který vylučuje individuální komunikaci (tak tomu není při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobného prostředku individuální komunikace), je povinností dodavatele neprodleně

Nahrávám...
Nahrávám...