dnes je 19.7.2024

Input:

Daňové řešení vozidla kategorie M1 pořízené na finanční leasing

20.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.9.8
Daňové řešení vozidla kategorie M1 pořízené na finanční leasing

Ing. Ivan Macháček

Novela ZDP obsažená v zákoně č. 349/2023 Sb. s účinností od 1. 1. 2024 limituje uplatňování daňových odpisů jako daňově uznatelných výdajů vozidel kategorie M1, a to v nových ustanoveních § 30e až § 30g ZDP. Vozidlem kategorie M1 se dle § 30g odst. 1 ZDP pro účely daní z příjmů rozumí vozidlo kategorie M1 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [jedná se o Nařízení EP a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. 5. 2018].

V ustanovení § 30f ZDP nalezneme postup při uplatnění úplaty u finančního leasingu vozidla kategorie M1.

Pokud je vozidlo kategorie M1 předmětem finančního leasingu, je úplata u finančního leasingu výdajem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů pouze v poměrné části vypočítané podle poměru částky 2 000 000 Kč a úhrnu úplat.

Pokud je vozidlo kategorie M1 nabyto jako předmět finančního leasingu, je:

a) částka omezení výdajů u tohoto vozidla rovna rozdílu mezi částkou 2 000 000 Kč a úhrnem částí úplat u finančního leasingu, které byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a

b) úhrn výdajů vynaložených na toto vozidlo roven jeho vstupní ceně.

Pokud je na vozidle kategorie M1, které bylo nabyto jako předmět finančního leasingu, provedeno technické zhodnocení, je od okamžiku, kdy je technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého obvyklému užívání:

a) částka omezení výdajů u tohoto vozidla rovna rozdílu mezi částkou 2 000 000 Kč a úhrnem částí úplat u finančního leasingu, které byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a částí odpisů, které byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a

b) úhrn výdajů vynaložených na toto vozidlo roven součtu zůstatkové ceny v daném okamžiku a výdajů na technické zhodnocení.

Příklad – finanční leasing vozidla M1

Podnikatel uzavřel s leasingovou společností smlouvu o finančním leasingu vozidla kategorie M1, smlouva je sjednána na 54 měsíců s tím, že předmět finančního leasingu byl předán poplatníkovi v květnu 2024. Úplata za dobu trvání leasingové smlouvy byla sjednána v celkové výši 2 430 000 Kč, tedy 45 000 Kč měsíčně.

Podnikatel může uplatnit jako daňový výdaj v souvislosti s pořízením vozidla kategorie M1 limitní částku úplaty 2 miliony Kč. Poměrná částka daňově uznatelné úplaty se vypočte poměrem částky 2 000 000 Kč a úhrnu úplat 2 430 000 Kč a činí 0,823045.

 
Rok Počet měsíců Úplata Poměrná část úplaty
2024 8 360 000 296 297
2025 12 540 000 444 444
2026 12 540 000 444 444
2027 12 540 000 444 444
2028 10 450 000 370 371
Celkem 2 430 000 2 000 000

Je-li v případě finančního leasingu vozidla M1 ukončen finanční leasing před uplynutím minimální doby finančního leasingu, je nutno postupovat dle § 24 odst. 6 ZDP ve znění zákona č. 349/2023 Sb. Zde se uvádí, že u vozidel kategorie M1, u

Nahrávám...
Nahrávám...