dnes je 19.7.2024

Input:

č. 639/2005 Sb. NSS, Důchodové pojištění: výpočet průměrného měsíčního příjmu

č. 639/2005 Sb. NSS
Důchodové pojištění: výpočet průměrného měsíčního příjmu
k § 47 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákonů č. 134/1997 Sb. a č. 118/2000 Sb.
Pro účely výpočtu průměrného měsíčního příjmu z výdělečné činnosti ve smyslu § 47 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, je rozhodující, ve kterém měsíci (a tedy i roce) k zápočtu došlo, nikoli za jak dlouhé období byla částka zúčtována; není tedy právně významné, že tato částka představovala jednorázovou náhradu za období delší jednoho roku.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 2. 2004, čj. 5 Ads 29/2003-50)
Věc: Josef S. v H. proti České správě sociálního zabezpečení o částečný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce.

Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutím ze dne 3. 5. 2002 podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém pojištění upravila od 18. 6. 2002 výplatu částečného invalidního důchodu žalobci na částku 1985 Kč měsíčně s odůvodněním, že žalobcův průměrný měsíční příjem z výdělečné činnosti v roce 2001 ve výši 11 958 Kč přesahoval 66 % srovnatelného vyměřovacího základu, který činil 15 271 Kč.
Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek podle tehdy účinných ustanovení části páté hlavy třetí občanského soudního řádu. Namítl, že jeho příjem z výdělečné činnosti v roce 2001 činil 63 495 Kč; v témže roce mu však byla vyplacena na základě dohody uzavřené se zaměstnavatelem v rámci soudního řízení o zaplacení mzdy ještě částka 80 000 Kč jako doplatek mzdy za období od dubna 1997 do prosince 2000. Tuto částku nelze započítat do úhrnu příjmů za rok 2001, a nelze proto vycházet z částky 143 495 Kč, jinak by došlo k nepřiměřené tvrdosti a žalobce by byl v důsledku protiprávního jednání svého zaměstnavatele znovu finančně poškozen.
Krajský soud v Praze projednal opravný prostředek již za účinnosti soudního řádu správního jako žalobu a zamítl ji s odůvodněním, že částka 80 000 Kč byla podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „zákon č. 589/1992 Sb.“), správně zahrnuta do vyměřovacího základu. Ve vztahu k podmínkám úpravy souběhu částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti jde o objektivní skutečnost, která je rozhodující pro zjištění nároku na výplatu této dávky v plné i krácené výši. V důsledku započtení byl průměrný měsíční příjem 11 958 Kč a srovnatelný vyměřovací základ stanovený postupem dle § 48 a § 80a zákona o důchodovém pojištění činí 15 271 Kč. Žalobcův průměrný měsíční příjem za rok 2001 činí 78,30 % jeho srovnatelného vyměřovacího základu, a stěžovatel má tak ve smyslu § 46 odst. 1 písm. g) zákona o důchodovém pojištění nárok na výplatu částečného invalidního důchodu ve výši poloviny základní výměry a poloviny procentní výměry, tedy v částce 1985 Kč měsíčně.
Žalobce podal kasační stížnost. Důvod nezákonnosti rozhodnutí krajského soudu spatřuje v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení ve smyslu § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Uvedl, že správní orgán ani soud I. stupně nevzaly v úvahu skutečnost, že stěžovateli
Nahrávám...
Nahrávám...