dnes je 19.7.2024

Input:

č. 484/2005 Sb. NSS, Dualismus práva: zavedení nucené správy

č. 484/2005 Sb. NSS
Dualismus práva: zavedení nucené správy
k § 28b - § 28f zákona č. 87/1995 Sb., o spotřebních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb. (v textu též „zákon o spotřebních a úvěrních družstvech“)
k § 46 odst. 2 a § 68 písm. b) soudního řádu správního
k čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (český překlad vyhlášen pod č. 209/1993 Sb.)
I. Příslušný vydat rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí o zavedení nucené správy podle zákona č. 87/1995 Sb., o spotřebních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, včetně jmenování nuceného správce je soud ve správním soudnictví.
II. Nelze bez dalšího klást rovnítko mezi pojem „rozhodnutí o občanských právech nebo závazcích“ ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a pojmem „rozhodnutí ve věcech soukromoprávních“.
(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2004, čj. 6 A 40/2002-96)
Věc: Družstevní záložna P. proti Ministerstvu financí o zavedení nucené správy.

Žalobou doručenou Vrchnímu soudu v Praze dne 25. 3. 2002 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 10. 2001, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce a bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami ze dne 12. 7. 2001 o opakovaném zavedení nucené správy v Družstevní záložně P.
Vrchní soud v Praze věc do konce roku 2002 neskončil, a proto ji k dokončení řízení převzal Nejvyšší správní soud (§ 132 s. ř. s.).
Usnesením ze dne 7. 6. 2004 byla věc podle ustanovení § 17 odst. 1 s. ř. s. předložena rozšířenému senátu. Sedmý senát Nejvyššího správního soudu, který věc projednával, totiž při předběžné poradě dospěl k právnímu názoru odlišnému od názoru, který Nejvyšší správní soud dosud zastával (např. ve věci sp. zn. 6 A 8/2001). Jde o právní otázku, zda žalobou napadené rozhodnutí správního orgánu je soukromoprávní či veřejnoprávní povahy.
Rozšířený senát dospěl k závěru, že příslušný rozhodnout o žalobě proti rozhodnutí o zavedení nucené správy je soud ve správním soudnictví. Rozšířený senát zároveň věc vrátil postupujícímu senátu k dalšímu projednání a rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Rozšířený senát posoudil věc (spornou právní otázku) takto:
Povaha rozhodnutí o zavedení nucené správy - v tomto případě podle zákona č. 87/1995 Sb., o spotřebních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - včetně jmenování nuceného správce má zásadní procesní význam pro rozhodnutí, zda věc náleží do pravomoci soudů ve správním soudnictví [ § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.], nebo do pravomoci soudů v občanském soudním řízení (§ 7 a část pátá občanského soudního řádu). Dosud zastávaný názor Nejvyššího správního soudu o právní povaze takového rozhodnutí (např. ve zmíněné věci sp. zn. 6 A 8/2001) vycházel z toho, že se jedná o rozhodnutí ve věci veřejnoprávní. Tento názor nebyl podrobněji zdůvodněn, vyplývá však již z toho, že Nejvyšší
Nahrávám...
Nahrávám...