dnes je 6.2.2023

Input:

Bezúplatná plnění (dary) jako odpočet od základu daně

13.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.4
Bezúplatná plnění (dary) jako odpočet od základu daně

Ing. Ivan Macháček

Pro poplatníky daně z příjmů fyzických i právnických osob umožňuje zákon o daních z příjmů odpočet hodnoty bezúplatných plnění (darů) od základu daně z příjmů při splnění určitých zákonem stanovených podmínek. Za bezúplatná plnění, jejichž hodnotu lze odečíst od základu daně, se považují jak peněžní, tak nepeněžní bezúplatná plnění včetně bezúplatně poskytnutých služeb. Nepeněžní bezúplatná plnění se ocení, pokud není známa jejich cena, podle zákona o oceňování majetku.

Uplatnění odpočtu daru u fyzické osoby

Poplatník daně z příjmů fyzických osob při uplatnění nezdanitelné části základu daně – odpočtu bezúplatného plnění (daru) postupuje dle § 15 odst. 1 resp. odst. 2 ZDP. Od základu daně z příjmů si poplatník může odečíst hodnotu bezúplatného plnění:

1) poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území ČR, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zákona č. 117/2001 Sb., a to:

 • na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství,

 • na policii,

 • na požární ochranu,

 • na podporu a ochranu mládeže,

 • na ochranu zvířat a jejich zdraví,

 • na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní,

 • a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost;

2) poskytnutého fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, dále které provozují školy a školská zařízení a rovněž které provozují zařízení pro péči o toulavá nebo opuštění zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, a to na financování těchto zařízení;

3) poskytnutého fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu anebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zákona o sociálních službách, a to na:

 • zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami,

 • na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu,

 • a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Obdobně se postupuje u bezúplatných plnění (darů) na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Ustanovení § 15 odst. 1 ZDP lze uplatnit i v případě bezúplatných plnění poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů.

Bezúplatné plnění poskytnuté veřejnou obchodní společností nebo komanditní společností se podle znění § 15 odst. 2 ZDP posuzuje jako bezúplatné plnění poskytnuté jednotlivými společníky v. o. s. nebo komplementáři k. s. a rozdělují se stejně jako základ daně dle § 7 odst. 4 a odst. 5 ZDP.

Ve smyslu § 1 odst. 3 zákona č. 128/2022 Sb. se ustanovení § 15 odst. 1 ZDP použije i na bezúplatné plnění poskytnuté v roce 2022:

a) za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění splňuje podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění, nebo

b) Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění.

Podmínky výše odpočtu daru u fyzických osob

V ustanovení § 15 odst. 1 ZDP jsou obsaženy následující hodnotové podmínky pro uplatnění odpočtu bezúplatných plnění od základu daně z příjmů u fyzických osob:

 • úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze základu daně;

 • anebo musí činit alespoň 1 000 Kč;

 • v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně, pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 bylo možné v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně (souvislost s covidovou epidemií). Na základě § 1 odst. 1 zákona č. 128/2022 Sb. lze za zdaňovací období roku 2022 podle § 15 odst. 1 ZDP od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně.

Podmínku minimální hodnoty bezúplatných plnění alespoň 1 000 Kč pro uplatnění odpočtu ze základu daně z příjmů fyzických osob splňuje i poskytnutí několika bezúplatných plnění (darů), z nichž každý jednotlivě podmínku nesplňuje (např. 3 dary ve výši jednotlivého daru 200 Kč, 600 Kč a 300 Kč).

Dle bodů pokynu GFŘ č. D-22 k § 15 odst. 1 ZDP lze od základu daně z příjmů odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění (darů) pouze v tom zdaňovacím období, ve kterém byly prokazatelně poskytnuty. Neuplatnění hodnoty bezúplatného plnění jako odčitatelné položky od základu daně v jednom zdaňovacím období tedy nelze převést do dalšího zdaňovacího období. Za bezúplatná plnění (např. dary), jejichž hodnotu lze odečíst od základu daně, se považují i nepeněžní bezúplatná plnění včetně služeb, která se ocení, pokud není známa jejich cena, cenami zjištěnými podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (§ 3 odst. 3 a § 23 odst. 6 ZDP). Pokud již byla hodnota bezúplatně poskytnutého výkonu – služby zahrnuta do daňových výdajů, je nutno upravit daňové výdaje.

Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 3 000 Kč, hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč a hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, se oceňuje částkou 20 000 Kč. Jedním odběrem krve bezpříspěvkového dárce se dle znění pokynu D-22 rozumí odběr krve a jejích složek (např. plasmy, krevních destiček, kostní dřeně a jiných složek) provedený v jednom dni, a to i v případě odběru více složek krve.

Dle § 15 odst. 9 ZDP se u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 ZDP (daňový nerezident ČR) základ daně sníží za zdaňovací období o odpočet bezúplatného plnění (daru) vymezeného v § 15 odst. 1 ZDP, pouze pokud se jedná o poplatníka, který je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky podle § 22 činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6, nebo jsou od daně osvobozeny podle § 4, § 6 nebo § 10, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 128/2022 Sb. se toto ustanovení § 15 odst. 9 ZDP použije i v případě, jde-li o snížení základu daně o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého v roce 2022 poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem Ukrajiny.

Postup uplatnění odpočtu u fyzické osoby

Při uplatnění hodnoty bezúplatného plnění jako odčitatelné položky od základu daně v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob vychází poplatník ze základu daně, kterým se rozumí součet dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů, tj. součet všech dílčích základů daně dle § 6 až § 10 ZDP. Pokud poplatník uplatní v daňovém přiznání odpočet daňové ztráty ve smyslu znění § 34 odst. 1 ZDP, pak tato skutečnost nikterak neovlivní postup ve stanovení limitní výše odpočtu hodnoty bezúplatného plnění (darů) odvozenou ze základu daně před uplatněním odpočtu daňové ztráty.

O hodnotu poskytnutého bezúplatného plnění může snížit základ daně z příjmů ze závislé činnosti také zaměstnanec, který má pouze příjmy ze závislé činnosti. Pokud zaměstnanec prokáže poskytnutí bezúplatného plnění (daru) při respektování zákonem stanovených podmínek, zohlední dar zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmů za uplynulé zdaňovací období. Tyto podmínky jsou vymezené v § 38l odst. 1 písm. a) ZDP – nárok na nezdanitelnou část základu daně poplatník prokazuje plátci daně potvrzením příjemce bezúplatného plnění nebo jeho zákonného zástupce anebo pořadatelem veřejné sbírky o výši a účelu bezúplatného plnění.

Podle znění § 38g odst. 2 ZDP je povinen vždy podat daňové přiznání k dani z příjmů poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 ZDP.

Darování krve zaměstnancem

Zdravotní sestra, která pracuje v nemocnici, v průběhu kalendářního roku 2022 daruje třikrát krev, přičemž jí nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve.

Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 3 000 Kč. Na základě potvrzení transfuzní stanice může zaměstnankyně uplatnit odpočet od základu daně ve výši 9 000 Kč v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2022, pokud je ze zákona povinna toto daňové přiznání podat anebo je podává dobrovolně. Pokud zaměstnankyně žádá zaměstnavatele o roční zúčtování daně, tento jí částku 9 000 Kč na základě předloženého potvrzení odpočte od základu daně z příjmů.

Odpočet poskytnutého daru

Lékař dosáhne za zdaňovací období roku 2022 dílčí základ daně ze závislé činnosti v nemocnici ve výši 270 000 Kč a dílčí základ daně ze soukromé lékařské praxe ve výši 140 000 Kč. Za zdaňovací období roku 2020 vykázal lékař daňovou ztrátu ve výši 40 000 Kč a dosud ji neuplatnil v daňovém přiznání. V roce 2022 poskytne dar střední škole na tělovýchovné účely ve výši 48 000 Kč a na poskytnutí tohoto daru uzavřel darovací smlouvu.

Řešení v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022:

 • dílčí základ daně podle § 6 ZDP................. 270 000 Kč

 • dílčí základ daně podle § 7 ZDP................. 140 000 Kč

 • součet dílčích základů daně....................... 410 000 Kč

 • uplatnění daňové ztráty............................. 40 000 Kč

 • odečet daru............................................. 48 000 Kč

 • základ daně snížený o odpočty.................... 322 000 Kč

Poplatník může dle § 15 odst. 1 ZDP v roce 2022 odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně (tj. částku 123 000 Kč), tedy v našem případě může uplatnit odpočet plné výše poskytnutého daru.

Poskytnutí daru zaměstnancem

Poplatník daně z příjmů dosáhne za zdaňovací období roku 2022 dílčí základ daně ze závislé činnosti ve výši 445 000 Kč a ze živnostenského podnikání vykáže v důsledku omezení svého podnikání ztrátu ve výši 80 000 Kč. V roce 2022 poskytnul poplatník bezúplatné plnění (peněžní dar) osobě se zdravotním postižením ve výši 40 000 Kč jako příspěvek na nákup invalidního vozíku a na poskytnutí tohoto daru je uzavřena darovací smlouva.

Uplatnění daru v daňovém přiznání za rok 2022

Údaj Částka v Kč
dílčí základ daně ze závislé činnosti 445 000
daňová ztráta z podnikání 80 000
základ daně 445 000
odpočet hodnoty bezúplatného plnění 40 000


Fyzická osoba je povinna podat za zdaňovací období 2022 daňové přiznání a může si uplatnit odpočet bezúplatného plnění v plné výši. Daňovou ztrátu z podnikání nelze uplatnit proti příjmům ze závislé činnosti, ale lze ji uplatnit v souladu se zněním § 34 odst. 1 ZDP ve dvou zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících zdaňovacímu období, nebo v pěti zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po období, za které se daňová ztráta stanoví.

Odpočet u darování mezi manželi

Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí. Darovat lze i mezi manželi. Musí však jít o případ, kdy dar pochází z odděleného majetku, tedy pouze z majetku jednoho z manželů. V tomto případě lze podle § 15 odst. 1 ZDP uplatnit u dárce bezúplatné plnění jako odčitatelnou položku od základu daně, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Vzhledem k tomu, že jde o dar poskytnutý fyzické osobě, musí obdarovaný manžel být poskytovatelem zdravotních služeb, provozovat školu (školské zařízení) nebo provozovat zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů anebo musí být poživatelem invalidního důchodu nebo byl poživatelem invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu a dar je poskytnut na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami, na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu popř. na majetek usnadňující této osobě vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Pokud je však dar jednoho manžela druhému poskytnut z prostředků patřících do společného jmění manželů, nejedná se o dar, nýbrž o hospodaření a nakládání se společným majetkem. V tomto případě nelze u manžela-dárce uplatnit žádný odpočet od základu daně.

Uplatnění odpočtu daru u právnické osoby

Poplatník daně z příjmů právnických osob při uplatnění odpočtu daru postupuje dle § 20 odst. 8 ZDP. Od základu daně z příjmů sníženého podle § 34 ZDP si poplatník může odečíst hodnotu bezúplatného plnění:

1) poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území ČR, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zákona č. 117/2001 Sb., a to:

 • na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství,

 • na policii,

 • na požární ochranu,

 • na podporu a ochranu mládeže,

 • na ochranu zvířat a jejich zdraví,

 • na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní,

 • a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost;

2) poskytnutého fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, dále které provozují školy a

Nahrávám...
Nahrávám...