dnes je 15.7.2024

Input:

č. 989/2006 Sb. NSS, Správní (vodoprávní) řízení: doručování veřejnou vyhláškou

č. 989/2006 Sb. NSS
Správní (vodoprávní) řízení: doručování veřejnou vyhláškou
k § 14 odst. 10 zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 23/1992 Sb.*)
k § 24 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon)**)
k § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Doručení správního rozhodnutí veřejnou vyhláškou, byť připuštěné zvláštním právním předpisem (zde: § 14 odst. 10 zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství), není prostředkem, jak doručit „náhradním“ způsobem rozhodnutí v případě, že se zásilka, jejímž obsahem je rozhodnutí vydané ve vodoprávním řízení (zde: rozhodnutí o charakteru kanalizace jako veřejné podle § 24 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., vodního zákona), vrátila správnímu orgánu proto, že si ji adresát v úložní době nevyzvedl. Takové doručení veřejnou vyhláškou nemá právní účinky.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 11 2004, čj. 5 A 109/2001-45)
Věc: Veřejná obchodní společnost H. proti Ministerstvu zemědělství o charakter kanalizace jako veřejné.

Okresní úřad v Trutnově rozhodnutím ze dne 9.10. 2000 určil charakter kanalizace v lokalitě N. v Trutnově (sídliště H.) jako kanalizace veřejné. Žalobce se proti tomuto rozhodnutí odvolal; žalovaný odvolání zamítl a rozhodnutí I. stupně potvrdil.
Žalobce se žalobou podanou dne 16. 8. 2001 u Vrchního soudu v Praze domáhal zrušení tohoto rozhodnutí. Věc převzal po datu 31. 12. 2002 k dokončení Nejvyšší správní soud; usnesením pak žalobu odmítl pro opožděnost.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud musel - dříve než přikročil k meritornímu projednání žaloby - zkoumat, zda jsou v projednávané věci splněny všechny podmínky řízení a zda byla žaloba podána včas. Ze správního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadené rozhodnutí žalovaného bylo žalobci doručeno (podle doručenky založené ve správním spise) dne 30. 4. 2001; doručeno bylo v obálce s hnědým pruhem. Dále bylo napadené rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou; stalo se tak vyvěšením na úřední desce Městského úřadu v Trutnově od 5. 6. 2001 do 20. 6. 2001. Žaloba byla podána u Vrchního soudu v Praze dne 16. 8. 2001; ze soudního spisu není zřejmé, zda byla doručována držitelem poštovní licence či zda byla podána osobně (obálka není v soudním spise založena).
Podle § 250b odst. 1 občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002, musela být žaloba podána do dvou měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Zmeškání lhůty nebylo lze prominout. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o. s. ř.). Podle § 247 odst. 2 o. s. ř, ve znění účinném k 31. 12. 2002, bylo podmínkou řízení nabytí právní moci rozhodnutí.
Soudní řád správní zachoval délku lhůty pro podání žaloby (§ 72 odst. 1 s. ř. s.) i pravidlo pro běh lhůty (§ 40
Nahrávám...
Nahrávám...