dnes je 19.5.2024

Input:

č. 985/2006 Sb. NSS; Rozhodnutí správního orgánu: sdělení úřadu procesní straně

č. 985/2006 Sb. NSS
Rozhodnutí správního orgánu: sdělení úřadu procesní straně
k § 65, § 68 písm. e) a § 70 písm. a) soudního řádu správního
k § 62 a § 65 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)*)
Přípis, jímž správní orgán toliko oznamuje uplynutí lhůt pro obnovu řízení i pro přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení, není rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s.; takový akt je vyloučen z přezkoumání soudem ve správním soudnictví a žalobu proti němu podanou správní soud odmítne jako nepřípustnou [§ 46 odst. 1 písm. d), § 68 písm. e), § 70 písm. a) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2004, čj. 3 As 14/2004-40)
Prejudikatura: shodně Soudní judikatura ve věcech správních č. 488/1999*) a 966/2002.
Věc: Akciová společnost C. proti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje o přezkoumání sdělení úřadu účastníkovi řízení, o kasační stížnosti žalobce.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 23. 9. 2003 odmítl žalobu proti úkonu, kterým správní orgán písemně sdělil žalobci, že již nelze uplatnit mimořádný opravný prostředek proti rozhodnutí vydanému v roce 1999, neboť uplynuly lhůty pro vedení takového řízení. Soud uvedl, že v řízení vedeném dle části třetí hlavy druhé dílu prvního soudního řádu správního by bylo možno napadnout až konečné rozhodnutí, vydané na základě případně proběhnuvšího správního řízení, zahájeného ve smyslu § 65 odst. 1 správního řádu. Závěrem soud dodal, že žalobou podanou v tomto procesním režimu se nelze domáhat ani vyslovení nicotnosti napadeného aktu, neboť tento akt se jako správní rozhodnutí nepředstavuje; není tedy nutné jeho neexistenci jakožto individuálního správního aktu soudně deklarovat.
Kasační stížnost proti usnesení krajského soudu Nejvyšší správní soud zamítl.
Z odůvodnění:
Žalobce (stěžovatel) uplatnil v kasační stížnosti důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Poukazoval na to, že postup správního orgánu ve správním řízení vykazuje vady spočívající v tom, že při zjišťování skutkové podstaty byl porušen zákon takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost celého řízení. Stěžovatel uvedl, že podáním ze dne 21. 10. 2002 adresovaným správnímu orgánu a nazvaným „podnět k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení“ došlo k zahájení správního řízení o mimořádném opravném prostředku. Skutečnost, že správní orgán vydal rozhodnutí nazvané „oznámení zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení“, v němž uvedl řadu pochybení, kterých se dopustil a která odůvodňovala změnu napadeného kolaudačního rozhodnutí, přesto však napadené rozhodnutí do zákonem stanovené tříleté lhůty nepřezkoumal, nemůže jít k tíži stěžovatele.
Po skutkové stránce stěžovatel uvedl, že se dozvěděl, že na jeho pozemcích byla zřízena stavba - příjezdová komunikace k obchodnímu centru Carrefour, a to bez jeho souhlasu a bez toho, že by byl účastníkem řízení. Stěžovatel nebyl účastníkem řízení a nemohl se vyjádřit k jeho předmětu; přesto byla stavba zkolaudována, čímž bylo významně zasaženo do jeho vlastnických práv. O této skutečnosti se dozvěděl až dne 13. 9. 2002, kdy mu katastrální úřad oznámil, že jeho pozemky byly rozděleny a byl změněn způsob jejich využití a že tato změna
Nahrávám...
Nahrávám...