dnes je 15.7.2024

Input:

č. 979/2006 Sb. NSS, Daň z převodu nemovitostí: vznik povinnosti platit daň

č. 979/2006 Sb. NSS
Daň z převodu nemovitostí: vznik povinnosti platit daň
Daňové řízení: předběžná otázka
k § 8 odst. 1 písm. a) a § 9 odst. 1 písm. a) větě první zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákonů č. 18/1993 Sb. a č. 322/1993 Sb.
k § 28 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“)
k zákonu č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
I. Povinnost platit daň z převodu nemovitostí podle § 9 odst. 1 písm. a) věty první zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, nastane jen tehdy, převede-li se nebo přejde-li skutečně vlastnické právo k nemovitosti z jedné osoby na druhou. Závěr správce daně o tom, kdo je vlastníkem, proto nemůže být podložen pouze údajem zapsaným v evidenci katastru nemovitostí, pokud v době jeho rozhodování probíhá řízení o určení vlastnického práva k nemovitosti.
II. Namítá-li poplatník daně z převodu nemovitostí nebo jeho ručitel [§ 8 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí], že k převodu nebo přechodu vlastnického práva k nemovitosti ve skutečnosti vůbec nedošlo, a neřešil-li tuto otázku katastrální úřad ve vkladovém řízení podle zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, musí si otázku, zda k převodu nebo přechodu vlastnického práva došlo, posoudit správce daně sám jako předběžnou otázku (§ 28 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 2. 2005, čj. 2 Afs 94/2004-50)
Věc: Společnost s ručením omezeným P. proti Finančnímu ředitelství v Brně o daň z převodu nemovitostí, o kasační stížnosti žalovaného.

Finanční úřad Brno II rozhodnutím ze dne 29. 5. 2001 vyzval žalobce jako ručitele podle § 57 odst. 5 daňového řádu a § 8 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (dále jen „zákon č. 357/1992 Sb.“), k zaplacení daňového nedoplatku na dani z převodu nemovitostí ve výši 414 615 Kč.
Finanční ředitelství v Brně žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 11. 2. 2002 odvolání žalobce zamítlo. V rámci odvolacího řízení uvedl žalobce, že není jisté, zda je vlastníkem nemovitostí, jejichž úplatný převod má být předmětem daně z převodu nemovitostí (třebaže je v katastru nemovitostí jako vlastník zapsán), neboť u civilního soudu je na základě žaloby podané prodávajícím panem Š, od něhož měl žalobce nemovitosti na základě kupní smlouvy nabýt, vedeno řízení o určení vlastnického práva k nemovitostem, které dosud není pravomocně skončeno. Proto také podle něho není jisté, zda je žalobce ve vztahu k dani z převodu nemovitostí ručitelem poplatníka daně z převodu nemovitostí pana Š. Žalovaný správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí k této námitce uvedl, že mu není znám žádný obecně závazný právní předpis, který by rušil nebo odkládal povinnosti ručení v případech, kdy je veden spor o vlastnictví převedených nemovitostí, a že poplatníkem daně je prodávající a ručitelem kupující; kupujícím je osoba zapsaná jako
Nahrávám...
Nahrávám...