dnes je 15.7.2024

Input:

č. 960/2006 Sb. NSS, Volby do Poslanecké sněmovny: rozsah soudního přezkumu voleb; neplatnost volby kandidáta; relevantní protiprávnost

č. 960/2006 Sb. NSS
Volby do Poslanecké sněmovny: rozsah soudního přezkumu voleb; neplatnost volby kandidáta; relevantní protiprávnost
k čl. 20 Ústavy České republiky
k § 87 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.
Výklad ustanovení § 87 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, není možno provést tak, že kompetence soudu přezkoumávat platnost volby kandidáta je omezena výhradně na porušení tohoto zákona. Soud by tak nemohl vůbec zohlednit porušení právních předpisů jiných, k němuž by došlo v konečném důsledku třeba i ve výrazně větší míře, což by zcela negovalo smysl soudního přezkumu. Soud je proto oprávněn v rámci svojí kompetence hodnotit též tvrzené porušení jiných právních předpisů než výhradně shora uvedeného zákona, a to v těch případech, kdy se z obsahového hlediska jedná o právní předpisy vážící se na volební proces, pokud tyto případy z hlediska závažnosti dosahují ústavní intenzity, příp. se jedná o případy přímé aplikace ústavních norem bez jejich konkretizace v předpisech jednoduchého práva (tzv. relevantní protiprávnost).
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 7. 2006, čj. Vol 36/2006-22)
Prejudikatura: č. 923/2006 Sb. NSS.
Věc: Ondřej R. proti Státní volební komisi o návrhu na neplatnost volby kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Navrhovatel ve svém návrhu požaduje ve smyslu § 87 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen „zákon č. 247/1995 Sb.“), vyslovení neplatnosti volby všech poslanců zvolených do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volbách konaných ve dnech 2. a 3. června 2006. Svůj návrh odůvodňuje zejména tím, že Ministerstvo financí porušilo rovnou soutěž politických sil, a tím svobodné volby, neboť zadržuje 15 mil. Kč politické straně SNK Evropští demokraté (SNK ED). Navrhovatel je členem politického hnutí Nezávislých starostů pro kraj, které se SNK ED úzce spolupracuje, a přispělo na jeho volební kampaň částkou 200 000 Kč. Pokud by SNK ED zadržované peníze mělo, mohlo více oslovit občany ve volební kampani. V postupu ministra financí spatřuje navrhovatel nehorázné ničení konkurence ve volbách, zneužití pravomoci a nerespektování soudů. V konečném důsledku tak dochází k manipulaci voličů, odporující čl. 2 odst. 3 a čl. 5 Ústavy ČR. Navrhovatel se domnívá, že pokud by strana SNK ED mohla se zadržovanými prostředky disponovat, mohla překročit uzavírací klausuli 5 %, neboť i bez těchto prostředků tato strana získala celkem 112 000 hlasů (2,1 %).
Odpůrce ve svém vyjádření k návrhu uvedl, že navrhovatel může napadnout toliko platnost volby kandidátů ve svém volebním kraji. Otázka výplaty příspěvku na mandát politické straně SNK ED se vztahuje k zákonu č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále jen „zákon č. 424/1991 Sb.“), a je předmětem sporu této politické strany se
Nahrávám...
Nahrávám...