dnes je 15.7.2024

Input:

č. 948/2006 Sb. NSS, Volby do Poslanecké sněmovny: pasivní legitimace kandidátů; povinnosti médií vůči kandidujícím subjektům

č. 948/2006 Sb. NSS
Volby do Poslanecké sněmovny: pasivní legitimace kandidátů; povinnosti médií vůči kandidujícím subjektům
k § 90 soudního řádu správního
k § 16 odst. 4 a § 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (v textu též „volební zákon“)
I. Ustanovení § 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, je třeba vykládat tak, že za určitých skutkových okolností lze vyslovit neplatnost volby všech zvolených kandidátů i jejich náhradníků. Za takové situace není důvodu k podání návrhu na zrušení tohoto ustanovení Ústavním soudem pro nemožnost podání návrhu na neplatnost voleb.
II. Ustanovení § 16 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, nezakládá subjektům volební kampaně právo na stejný přístup k mediální prezentaci prováděné nad rámec zde stanoveného vysílacího času.
III. Ústavní princip svobodné soutěže politických sil je v publicistické a zpravodajské činnosti veřejnoprávních médií naplněn objektivním a vyváženým přístupem k volebním subjektům. Ten ovšem neznamená mechanickou rovnost v zastoupení ve všech pořadech, ale v odstupňování poskytnutých příležitostí odpovídajících reálnému postavení soutěžících subjektů v politickém a společenském životě.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 7. 2006, čj. Vol 66/2006-105)
Prejudikatura: č. 946/2006 Sb. NSS.
Věc: Politická strana Nezávislí demokraté proti 1) Státní volební komisi a 2) kandidátům (a náhradníkům) zvoleným ve všech volebních krajích ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. 6. 2006 o neplatnost volby kandidáta.

Navrhovatelka se domáhala určení neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a v případě nemožnosti vyhovění (in eventum) navrhla vyslovení neplatnosti volby všech kandidátů stran a hnutí, které ve volbách překročily 5procentní hranici.
Nemožnost vyhovět prvnímu z návrhů spatřovala navrhovatelka v tom, že § 87 volebního zákona rozlišuje, co se týče možných žalobních nároků, mezi volbami do Poslanecké sněmovny a volbami do Senátu: ustanovení § 87 odst. 1, týkající se voleb do Poslanecké sněmovny, totiž nezmiňuje možnost určení neplatnosti voleb jako celku. Navrhovatelka tak považovala § 87 volebního zákona za rozporný s čl. 36 Listiny základních práv a svobod a navrhla soudu postup dle čl. 95 odst. 2 Ústavy a § 48 odst. 1 písm. a) s. ř. s., tzn. předložení věci Ústavnímu soudu.
Svůj druhý, eventuální návrh směrovala navrhovatelka nejen vůči zvoleným 200 poslancům, nýbrž vůči všem (i nezvoleným) kandidátům uvedených politických subjektů. Pokud by totiž byla vyslovena neplatnost volby jen zvolených kandidátů, nastoupili by na jejich místo „náhradníci“ a nemohla by dosáhnout účelu zneplatnění voleb jako celku.
Navrhovatelka poukázala na nálezy Ústavního soudu č. 243/1999 Sb. a č. 98/2001 Sb., které charakterizují volnou (svobodnou) a v zásadě neomezenou soutěž
Nahrávám...
Nahrávám...