dnes je 19.5.2024

Input:

č. 933/2006 Sb. NSS; Řízení před soudem: nepřijatelnost kasační stížnosti; Azyl: přesah vlastních zájmů stěžovatele

č. 933/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: nepřijatelnost kasační stížnosti
Azyl: přesah vlastních zájmů stěžovatele
k § 104a soudního řádu správního, ve znění zákona č. 350/2005 Sb.
I. Přesahem vlastních zájmů stěžovatele je jen natolik zásadní a intenzivní situace, v níž je - kromě ochrany veřejného subjektivního práva jednotlivce - pro Nejvyšší správní soud též nezbytné vyslovit právní názor k určitému typu případů či právních otázek. Přesah vlastních zájmů stěžovatele je dán jen v případě rozpoznatelného dopadu řešené právní otázky nad rámec konkrétního případu. Primárním úkolem Nejvyššího správního soudu v řízení o kasačních stížnostech ve věcech azylu je proto nejen ochrana individuálních veřejných subjektivních práv, nýbrž také výklad právního řádu a sjednocování rozhodovací činnosti krajských soudů.
II. Přijatelnost kasační stížnosti je třeba odlišovat od přípustnosti kasační stížnosti na straně jedné a důvodnosti na straně druhé. Přípustnost (či tedy spíše absence některého z důvodů nepřípustnosti) kasační stížnosti je dána splněním zákonných procesních předpokladů, jako je včasné podání kasační stížnosti (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), řádné zastoupení (§ 105 odst. 2 s. ř. s.), absence dalších zákonných důvodů nepřípustnosti (§ 104 s. ř. s.) apod. Důvodnost kasační stížnosti na straně druhé je otázkou věcného posouzení kasačních důvodů stěžovatelem uváděných (§ 103 odst. 1 s. ř. s.).
III. V zájmu stěžovatele v řízení o kasační stížnosti ve věcech azylu je nejenom splnit podmínky přípustnosti kasační stížnosti a svoji stížnost opřít o některý z důvodů kasační stížnosti, stanovených v § 103 odst. 1 s. ř. s., nýbrž též uvést, v čem stěžovatel spatřuje - v mezích kritérií přijatelnosti - v konkrétním případě přesah svých vlastních zájmů, a z jakého důvodu by tedy měl Nejvyšší správní soud předloženou kasační stížnost věcně projednat.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2006, čj. 1 Azs 13/2006-39)
Věc: Valentyna O. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobkyně.

Žalobkyně požádala v České republice o udělení azylu; její žádost však byla zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a žalobu podanou proti tomuto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě rovněž zamítl rozsudkem ze dne 3. 11. 2005.
Žalobkyně (stěžovatelka) napadla rozsudek kasační stížností. Namítla zde, že soud nesprávně posoudil právní otázku, pokud u ní neshledal důvody pro udělení azylu, neboť jí bylo vyhrožováno policejními orgány domovského státu. Rovněž tvrdila, že žalovaný správní orgán měl její věc posuzovat podle § 12 zákona o azylu, a nikoliv podle § 16 tohoto zákona; měl se též zabývat možností udělení azylu podle § 14 citovaného zákona. Konečně stěžovatelka vznesla obecné námitky týkající se nedostatečných skutkových zjištění v řízení před správním orgánem a navrhla, aby rozsudek krajského soudu byl zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.
Nejvyšší správní soud - poté, co konstatoval přípustnost kasační stížnosti, se ve smyslu § 104a soudního řádu správního dále zabýval otázkou, zda kasační stížnost
Nahrávám...
Nahrávám...