dnes je 20.6.2024

Input:

č. 921/2006 Sb. NSS, Telekomunikace: cenová kontrola dodávky programů kabelové televize

č. 921/2006 Sb. NSS
Telekomunikace: cenová kontrola dodávky programů kabelové televize
k § 2 odst. 5 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (v textu též „zákon o telekomunikacích“)*)
k § 2b odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 151/2000 Sb.
I. Dodávka programů kabelové televize je telekomunikační službou ve smyslu § 2 odst. 5 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.
II. K provádění cenové kontroly v oblasti telekomunikačních služeb podle § 2b odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, byl od účinnosti novely provedené zákonem č. 151/2000 Sb. oprávněn výlučně Český telekomunikační úřad, a nikoliv též finanční ředitelství.
(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2006, čj. 6 A 89/2002-95)
Věc: Akciová společnost U. proti Ministerstvu financí o uložení pokuty.

Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu na základě výsledků cenové kontroly, kterou samo provedlo, uložilo rozhodnutím ze dne 11. 3. 2002 žalobci podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona o cenách pokutu ve výši 1 000 000 Kč za porušení cenových předpisů ve smyslu § 15 odst. 3 zákona o cenách, kterého se žalobce dopustil tím, že v období ledna až června 2001 prodejem programové nabídky MINI a KLASIK za cenu vyšší než obvyklou zneužil své hospodářské postavení při sjednávání ceny ve smyslu § 2 odst. 3 zákona o cenách.
Ministerstvo financí rozhodnutím ze dne 5. 6. 2002 odvolání žalobce zamítlo a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdilo. K námitce nedostatku působnosti uvedlo, že podle § 2b odst. 2 zákona o telekomunikacích vykonává Český telekomunikační úřad působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen telekomunikačních služeb a vydává rozhodnutí pro regulaci a sjednávání cen těchto služeb. Finanční ředitelství je naproti tomu orgánem se všeobecnou působností při provádění cenových kontrol. V daném případě nejde o vztah, kdy působnost zvláštní vylučuje působnost obecnou. S působností v oblasti cen, kterou sdílí více orgánů, počítal zákon ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen (dále jen „zákon č. 265/1991 Sb.“), již před 1. 7. 2000, a to pokud jde o působnost obcí a okresních úřadů. Od 1. 7. 2000, kdy nabyla účinnosti novela provedená zákonem č. 151/2000 Sb., přibyl pouze další orgán oprávněný k provedení cenové kontroly. Případný kompetenční konflikt řeší ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., podle něhož pokutu uloží jako první ten orgán, který jako první zahájil řízení o porušení cenových předpisů.
Hlavní žalobní námitkou byl nedostatek působnosti finančního ředitelství i Ministerstva financí k provedení cenové kontroly a následnému uložení pokuty. Žalobce poukazoval na to, že působnost kontrolních orgánů v oblasti cen je stanovena v zákoně č. 265/1991 Sb.; s účinností od 1. 7. 2000 (změna provedená zákonem č. 151/2000 Sb.) platí ustanovení § 2b, podle něhož Český telekomunikační úřad vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen telekomunikačních služeb. Uvedené
Nahrávám...
Nahrávám...