dnes je 20.6.2024

Input:

č. 913/2006 Sb. NSS, Ceny: cenová kontrola

č. 913/2006 Sb. NSS
Ceny: cenová kontrola
Správní trestání: lhůta k uložení pokuty
k § 17 odst. 4 a § 20 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
k § 8 odst. 7 vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění vyhlášky č. 231/1997 Sb.
k čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR
Ustanovení § 20 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v sobě nezahrnuje zmocnění ke stanovení jiného počátku běhu lhůty, ve které lze uložit pokutu za zjištěné porušení cenových předpisů. Počátek běhu lhůty stanovený vyhláškou č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, jde v ustanovení § 8 odst. 7 nad rámec uvedeného zákonného zmocnění a je s ním v rozporu, neboť počátek lhůty spojuje až s okamžikem, kdy kontrolovaný subjekt obdrží protokol o cenové kontrole.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2006, čj. 6 Ca 49/2004-39)
Prejudikatura: srov. č. 190/2004 Sb. NSS.
Věc: Jan H. proti Ministerstvu financí o uložení pokuty.

Magistrát hlavního města Prahy, odbor daní, poplatků a cen, dne 22. 10. 2003 uložil žalobci pokutu za porušení § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (dále jen „zákon č. 526/1990 Sb.“), kterého se žalobce dopustil tím, že dne 27. 11. 2002 účtoval za poskytnutí taxislužby částku vyšší než maximální v rozporu s vyhláškou hlavního města Prahy vydanou pod č. 24/2000 Sbírky obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy.
Žalovaný dne 29. 1. 2004 zamítl odvolání žalobce proti uvedenému rozhodnutí.
Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou, ve které mimo jiné namítal, že pokuta byla uložena po uplynutí subjektivní jednoroční lhůty stanovené zákonem. Počátek běhu lhůty je vázán na zjištění kontrolních orgánů; v daném případě tato lhůta počala běžet dne 27. 11. 2002, kdy žalobce měl za poskytnutí taxislužby účtovat cenu vyšší než maximální. V tento den se kontrolní orgány o údajném porušení cenových předpisů dozvěděly. Ustanovení § 8 odst. 7 vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách (dále jen „vyhláška č. 580/1990 Sb.“), není pro posouzení věci rozhodné. Toto ustanovení podzákonného předpisu odporuje zákonu, neboť počátek subjektivní lhůty, která je stanovena zákonem, posouvá a odvíjí jej od skutečnosti subjektivně se týkající kontrolovaného subjektu. Tím dochází k nepřípustnému prodloužení zákonné lhůty pro uložení pokuty.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě mimo jiné uvedl, že po opakovaných pokusech o doručení předvolání byl protokol o provedení cenové kontroly sepsán se žalobcem dne 24. 2. 2003. Od tohoto dne začala podle příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 580/1990 Sb. běžet roční lhůta, ve které lze pokutu uložit.
Městský soud v Praze napadené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb. prodávající poruší cenové předpisy, jestliže prodává za cenu vyšší než maximální nebo pevnou úředně stanovenou cenu podle § 5, nejde-li o prodej ve lhůtě uvedené v § 7 odst. 1. Ukládání sankcí za zjištěné porušení cenových předpisů je upraveno v § 17 zákona č. 526/1990 Sb., kde je v odstavci 4 stanoveno, že pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se o porušení cenových předpisů cenové kontrolní orgány dozvěděly, nejpozději
Nahrávám...
Nahrávám...