dnes je 19.5.2024

Input:

č. 910/2006 Sb. NSS; Řízení před soudem: předběžné opatření

č. 910/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: předběžné opatření
k § 38 soudního řádu správního
I. Ustanovení § 120 s. ř. s. ani jiné ustanovení tohoto zákona obecně nevylučuje, aby předběžné opatření vydal i Nejvyšší správní soud v řízení o kasační stížnosti. V úvahu může přicházet vydání předběžného opatření zejména v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozhodnutí krajského soudu ve věci žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, nevyhověl-li krajský soud žalobě.
II. Ustanovení § 38 odst. 3 s. ř. s. nutno vykládat tak, že předběžné opatření lze vydat v řízení žalobním i v řízení o kasační stížnosti za splnění nutné (ne však ještě dostatečné) podmínky, že přiznání odkladného účinku nebude postačovat k tomu, aby účel soudního řízení před krajským soudem či Nejvyšším správním soudem nebyl zmařen nevratnými následky stavu věcí, vytvořeného rozhodnutím, zásahem či nečinností správního orgánu, jež jsou vlastním předmětem řízení před soudem.
III. Vážnou újmou je nutno zejména rozumět takový zásah do právní sféry účastníka (resp. pokyn či donucení s obdobnými důsledky), který - v případě, že by byl v řízení ve věci samé shledán sám o sobě nezákonným či shledán součástí nezákonného komplexnějšího postupu správního orgánu - představuje natolik zásadní narušení této jeho sféry, že po účastníkovi nelze spravedlivě požadovat, aby jej, byť dočasně, snášel. Vážnou újmou tedy budou zejména intenzivní zásahy do intimní sféry navrhovatele, do jeho vlastnických práv či do jiných jeho subjektivních práv, zejména těch, která mají povahu práv ústavně zaručených.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2006, čj. Na 112/2006-37)
Prejudikatura: srov. č. 735/2006 Sb. NSS.
Věc: Družstvo S. proti Finančnímu úřadu v Liberci ve věci nezákonné daňové kontroly, o návrhu žalobce na vydání předběžného opatření v řízení o kasační stížnosti.

Žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu brojil žalobce proti daňové kontrole spotřební daně z lihu a lihovin za zdaňovací období leden 2002 až červen 2003, za jejíž počátek považoval sepis protokolu ze dne 30. 10. 2003.
Tuto žalobu krajský soud odmítl usnesením ze dne 29. 3. 2006 pro nepřípustnost podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. z důvodu podle § 85 s. ř. s. ve spojení s § 16 odst. 4 písm. d) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „daňový řád“, „d. ř.“), a § 52 odst. 2 tohoto zákona užitého per analogiam. Podle krajského soudu byl žalobce předtím, než mohl podat žalobu podle § 82 a násl. s. ř. s., povinen domáhat se ochrany nebo nápravy jinými právními prostředky. V jeho případě byly takovým prostředkem námitky proti postupu pracovníka správce daně podle § 16 odst. 4 písm. d) daňového řádu. Tyto námitky žalobce sice podle krajského soudu podal, avšak učinil tak opožděně; krajský soud dovodil, že je byl žalobce povinen podat ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy se o úkonu správce daně, proti kterému námitkami brojil (v případě žalobce mělo tímto úkonem být nezákonné zahájení daňové kontroly), dozvěděl; lhůtu třiceti dnů krajský soud určil za situace, kdy zákon žádné časové omezení pro podání námitek
Nahrávám...
Nahrávám...