dnes je 19.5.2024

Input:

č. 886/2006 Sb. NSS; Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy; kompeteční výluka; Zajištění lihovin a tabákových výrobků

č. 886/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy; kompeteční výluka
Zajištění lihovin a tabákových výrobků
k § 134 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 237/2004 Sb. a č. 558/2004 Sb.*)
I. Rozhodnutí předběžné povahy ve smyslu § 70 písm. b) s. ř. s. musí současně splňovat následující znaky: 1) musí jít o rozhodnutí správních orgánů ve věcech veřejnoprávních, upravující předběžně či dočasně poměry osob, zajišťující určité věci nebo osoby či zatímně fixující určitý stav (materiální znak); 2) proti tomuto rozhodnutí nebo proti jeho důsledkům musí mít každá osoba, jejíž subjektivní práva jím byla dotčena, možnost bránit se v řízení, jež musí nutně proběhnout (tj. musí být následně po vydání rozhodnutí zahájeno anebo v něm musí být pokračováno, došlo-li k jeho zahájení před vydáním rozhodnutí nebo současně s ním) před správním orgánem, který v dané věci rozhodne s konečnou platností (procesní znak).
II. Rozhodnutí o zajištění lihovin a tabákových výrobků podle § 134 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, je rozhodnutím předběžné povahy ve smyslu § 70 písm. b) s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2006, čj. 2 Afs 183/2005-64)
Prejudikatura: ad I.: č. 809/2006 Sb. NSS, nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 8/99 (Sb. ÚS, sv. 16, nález č. 153).
Věc: Van Chung N. proti Celnímu ředitelství v Plzni o zajištění výrobků podle zákona o spotřebních daních, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím Celního úřadu Cheb ze dne 8. 6. 2004 bylo ve vztahu k osobě žalobce a místu prodeje: prodejní stánek č. 21 na tržišti Svatý Kříž, obec Cheb, rozhodnuto o zajištění výrobků podle tehdejšího znění § 134 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Rozhodnutím Celního ředitelství v Plzni ze dne 5. 8. 2005 bylo odvolání žalobce proti zajištění výrobků zamítnuto.
Proti zamítavému rozhodnutí podal žalobce u krajského soudu žalobu; krajský soud ji odmítl s poukazem na § 46 odst. 1 písm. d) a § 68 písm. e) s. ř. s., neboť dospěl k závěru, že se jedná o správní rozhodnutí, které je z přezkumu vyloučeno podle § 70 písm. b) s. ř. s., protože jde o rozhodnutí předběžné povahy, jehož účelem je předběžně (do doby rozhodnutí ve věci samé, konkrétně do doby rozhodnutí o správním deliktu podle § 135 odst. 2 zák. o spotřebních daních) zajistit zboží podléhající spotřební dani, zjistí-li kontrolní orgán porušení zákazu prodeje tohoto zboží na určitých místech, jak jej stanoví § 133 odst. 1 zák. o spotřebních daních.
Ve včas podané kasační stížnosti žalobce (stěžovatel) uvedl, že žalobou napadeným správním rozhodnutím došlo k zásahu do jeho veřejných subjektivních práv a že napadené rozhodnutí není předběžné povahy. Poukázal na to, že jakkoli při zajišťování zboží celním orgánem se stěžovatel ke kontrolované prodejně č. 21 přihlásil, v průběhu dalšího správního řízení sám poukázal na to - a z výpovědi třetí osoby vyšlo najevo - že zboží v uvedené prodejně stěžovatel neprodával a že nebyl jeho vlastníkem, nýbrž že prodejnu uvedené třetí osobě, která tam zajištěné zboží prodávala, pronajal smlouvou o podnájmu z
Nahrávám...
Nahrávám...