dnes je 20.6.2024

Input:

č. 878/2006 Sb. NSS, Pojistné na sociální zabezpečení: vztah obdobný vztahu pracovněprávnímu; pojem práce

č. 878/2006 Sb. NSS
Pojistné na sociální zabezpečení: vztah obdobný vztahu pracovněprávnímu; pojem práce
k § 3 odst. 1 písm. c) bodu 4 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.*)
I. Jestliže jednatel společnosti s ručením omezeným není v pracovně právním vztahu k této společnosti, ale vykonává pro ni práci na základě smlouvy „o výkonu funkce jednatele“ uzavřené podle obchodního zákoníku a je za ni odměňován, je pro účely zahrnutí do okruhu poplatníků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti posuzován stejně jako zaměstnanec v pracovněprávním vztahu. Výkonem práce pro společnost se zde rozumí jakákoliv činnost směřující k vytváření hodnot pro společnost; je přitom nevýznamné, že vztah mezi jednatelem a společností se neřídí zákoníkem práce, ale obchodním zákoníkem.
II. Jestliže smlouva o výkonu funkce jednatele obsahuje osobní závazek jednatele vykonávat tuto činnost, zde vyjmenované povinnosti jednatele lze jednoznačně podřadit pod pojem „práce pro společnost“ a jednateli by la vyplácena po uvedenou dobu odměna ve smlouvou stanovené výši, je z hlediska ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) bodu 4 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nepodstatné, v jakém rozsahu jednatel skutečně vykonával práci pro společnost - tj. plnil své povinnosti stanovené smlouvou. Česká správa sociálního zabezpečení proto není povinna zjišťovat, zda a v jakém rozsahu jednatel pro společnost skutečně pracoval.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2005, čj. 6 As 11/2004-71)
Věc: Společnost s ručením omezeným K. proti České správě sociálního zabezpečení o nedoplatek na pojistném, o kasační stížnosti žalobkyně.

Platebním výměrem ze dne 10. 12. 2001 rozhodla Pražská správa sociálního zabezpečení na základě provedené kontroly o tom, že žalobkyně je povinna zaplatit částku 1 907 333 Kč, která odpovídá výši nedoplatků na pojistném na sociálním zabezpečení a příslušnému penále. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání; žalovaná je rozhodnutím ze dne 8. 2. 2002 zamítla a napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdila.
Žalobou podanou u Městského soudu v Praze dne 15. 3. 2002 se žalobkyně domáhala zrušení shora uvedeného rozhodnutí. Uvedla, že podle § 3 odst. 1 písm. c) bodu 4 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „zákon č. 589/1992 Sb.“), jsou poplatníky pojistného zde vyjmenované osoby, které pro společnost vykonávají práci, za niž jsou touto společností odměňováni. Znamená to, že osoba vykonává konkrétní činnost, která je postavena na úroveň pracovněprávnímu vztahu, ale vzhledem ke svému postavení jednatele nemusí mít na tuto činnost - práci - uzavřenou se společností pracovní smlouvu. Postavení jednatele ukládá osobě, která je jednatelem, především povinnost vykonávat funkci statutárního orgánu. Navíc ale může jednatel pro společnost i pracovat a je jen věcí dohody mezi ním a společností, zda se
Nahrávám...
Nahrávám...