dnes je 25.5.2024

Input:

č. 867/2006 Sb. NSS; Daň z příjmů: příjem z činnosti správce konkursní podstaty

č. 867/2006 Sb. NSS
Daň z příjmů: příjem z činnosti správce konkursní podstaty
k § 7 odst. 2 písm. c) a § 14 odst. 2 písm. c)*) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 259/1994 Sb., č. 149/1995 Sb., č. 316/1996 Sb., č. 210/1997 Sb. a č. 492/2000 Sb.
k § 8 až § 9b a § 50 odst. 3 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákonů č. 94/1996 Sb. a č. 105/2000 Sb.
Při terminologickém nesouladu zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ve znění účinném před 1. 1. 2004), a zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, je třeba § 14 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů vyložit tak, že tento způsob výpočtu daně z příjmů se vztahuje na příjmy z činnosti správce konkursní podstaty, příjmy z činnosti zvláštního správce, příjmy z činnosti zástupce správce i na příjmy z činnosti předběžného správce.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 2. 2006, čj. 1 Afs 26/2005-43)
Prejudikatura: srov. nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 22/99 (Sb. ÚS, sv. 17, nález č. 14, str. 103).
Věc: Irena M. proti Finančnímu ředitelství v Hradci Králové o daň z příjmů, o kasační stížnosti žalovaného.

Dodatečnými platebními výměry ze dne 17. 12. 2003 a 23. 3. 2004 na daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roků 2001 a 2002 Finanční úřad v Litomyšli stanovil základ daně a daň ve výši 0 (nula) Kč a neztotožnil se s dodatečným daňovým přiznáním, jímž žalobkyně dodatečně snížila základ daně a požádala o vrácení přeplatku.
Žalovaný odvolání daňového subjektu zamítl. Vyšel z toho, že příjmy plynoucí žalobkyni z činnosti správce konkursní podstaty jsou prokazatelně příjmem z jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů (dále jen „daňový zákon“), dílčím základem daně jsou tyto příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení ve smyslu § 7 odst. 3. Znění písmene c) tohoto zákona vymezuje taxativně příjmy správce konkursní podstaty za činnost s odkazem na zákon o konkursu a vyrovnání, možnost rozdělit příjmy dle § 14 daňového zákona v tehdejším znění zákon umožňoval pouze u příjmů z činnosti předběžného konkursního zvláštního zástupce správce nebo vyrovnávacího správce; takové příjmy však žalobkyně neměla.
V řízení o žalobách proti těmto rozhodnutím krajský soud spojil obě žaloby ke společnému projednání a rozsudkem ze dne 24. 11. 2004 obě rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Krajský soud poukázal na § 14 daňového zákona, ve znění účinném pro tato zdaňovací období, který umožňoval rozdělit příjmy z činnosti předběžného konkursního zvláštního zástupce správce a vyrovnávacího správce rovnoměrně za zdaňovací období, v němž byly dosaženy, nejvýše na pět poměrných částí; přisvědčil žalobkyni v tom, že jestliže zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, tento institut nezná a užívá odděleně specializované instituty: správce podstaty, zvláštní správce, zástupce správce a předběžný správce, je třeba pojem daňového zákona vyložit nikoliv jen jazykovým výkladem, ale v souvislostech právního řádu, a dospěl k závěru, že pokud zákon o konkursu a vyrovnání přiznává určitým subjektům
Nahrávám...
Nahrávám...