dnes je 20.6.2024

Input:

č. 862/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: místní příslušnost (věci důchodového pojištění)

č. 862/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: místní příslušnost (věci důchodového pojištění)
k § 7 odst. 2 a 3 soudního řádu správního
k § 2 nařízení vlády č. 51/1994 Sb., o nárocích osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle dřívějších předpisů, a některých osob účastných soudní rehabilitace (v textu též „nařízení vlády č. 51/1994 Sb.“)
Rozhodnutí o přiznání jednorázového příspěvku k důchodu podle § 2 nařízení vlády č. 51/1994 Sb. je rozhodnutím ve věci důchodového pojištění. Místně příslušný je krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje (§ 7 odst. 3 s. ř. s.).
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2004, čj. Nad 115/2004-21)
Věc: František Š. proti České správě sociálního zabezpečení o jednorázový příspěvek k důchodu, o místní příslušnost soudu.

Žalobou ze dne 22. 3. 2004 se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 10. 3. 2004, kterým mu byl podle ustanovení § 2 nařízení vlády č. 51/1994 Sb. přiznán jednorázový přídavek k důchodu ve výši 16 068 Kč. Žaloba byla podána u žalované a poté byla předložena s příslušným spisovým materiálem Krajskému soudu v Plzni.
Krajský soud v Plzni věc postoupil 11. 6. 2004 Městskému soudu v Praze s odůvodněním, že se nejedná o rozhodnutí ve věci důchodového pojištění a důchodového zabezpečení, ale místní příslušnost je založena obecným ustanovením § 7 odst. 2 s. ř. s., a řídí se tedy sídlem správního orgánu.
Městský soud v Praze s postoupením této věci vyslovil nesouhlas a v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 věty druhé s. ř. s. předložil věc k rozhodnutí o místní příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu s tím, že se jedná o věc důchodového pojištění.
Nesouhlas Městského soudu v Praze s postoupením
Nahrávám...
Nahrávám...