dnes je 20.6.2024

Input:

č. 861/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: užívání formulářů účastníky řízení

č. 861/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: užívání formulářů účastníky řízení
k § 37 a § 47 soudního řádu správního
Používání vzorů právních úkonů je v právním životě běžným jevem. Zpětvzetí žaloby učiněné na předtištěném formuláři, které je vlastnoručně podepsáno a nevzbuzuje žádnou pochybnost o tom, že obsahuje projev vůle žalobce, je tedy zpětvzetí účinné; soud řízení o žalobě zastaví [§ 47 písm. a) s. ř. s.] a není důvodu, aby s ním zacházel jinak.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2004, čj. 1 Azs 54/2004-43)
Věc: Janette H., nezl. Viktoria H. a nezl. Vanesa G. (Slovenská republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobkyň.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 23. 7 2003 zamítl žádost žalobkyň o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
Žalobkyně toto rozhodnutí napadly u Krajského soudu v Ostravě žalobou.
Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 17. 12. 2003 řízení zastavil, a to poté, kdy byla žaloba vzata zpět. Současně vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Usnesení bylo Janettě H. (i jako zástupkyni jejích nezletilých dcer) doručeno dne 12. 1. 2004.
V kasační stížnosti, která byla Krajskému soudu v Ostravě doručena dne 15. 1. 2004, žalobkyně (stěžovatelky) vyjádřily nesouhlas s usnesením krajského soudu a označily je za nezákonné. Tvrdily, že žádost o zastavení řízení před krajským soudem podaly jednak na vzorovém formuláři zpětvzetí, jednak na základě nepřesných a nepravdivých informací pracovníků pobytového střediska S. o tom, že od ledna roku 2004 budou všechny žaloby občanů Slovenské republiky zamítnuty a repatriace bude těmto žadatelům o azyl nabídnuta pouze tehdy, vezmou-li žaloby zpět. Zpětvzetí žaloby podepsaly z obavy, že se později dostanou do neřešitelné situace. Tato tvrzení stěžovatelky podřadily pod důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.*)
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Stěžovatelky ve své kasační stížnosti nezpochybnily skutečnost, že zpětvzetí žaloby projednávané u Krajského soudu v Ostravě podepsaly; nicméně namítaly, že tak učinily poté, co jim ze strany pracovníků azylového zařízení byly poskytnuty nepřesné a nepravdivé informace o okolnostech jejich azylového řízení.
Součástí soudního spisu je skutečně podání, jehož obsahem je zpětvzetí žaloby, které učinila žalobkyně Janette H. i jménem svých nezletilých dětí. Jedná se o předtištěný formulář, který je ručně doplněn o osobní údaje této žalobkyně - jméno, datum narození, státní příslušnost a evidenční číslo - a o osobní údaje jejích dvou dcer - jméno, datum narození a evidenční číslo. Dále je vyplněno datum a místo sepsání podání. Podání je žalobkyní vlastnoručně podepsáno.
Na úvod je třeba uvést, že používání vzorů právních úkonů je v právním životě běžnou praxí. Jde o racionalizační pomůcky usnadňující řešení problémů zejména tím, že uvádějí rubriky, které je nezbytné vyplnit, omezují chyby a nejasnosti plynoucí z opomenutí a zajišťují, aby byl dodržen stanovený obsah i forma právních úkonů. V právu soukromém nacházejí vzory právních úkonů své
Nahrávám...
Nahrávám...