dnes je 15.7.2024

Input:

č. 855/2006 Sb. NSS, Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem správního vyhoštění

č. 855/2006 Sb. NSS
Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem správního vyhoštění
k § 124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb.
Skutečnost, že s cizincem bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění, nemůže sama o sobě odůvodnit zajištění cizince. Při takovém výkladu by bylo nutno zajistit cizince vždy, když s ním bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění, což ze zákona nevyplývá. Rozhodnutí o zajištění cizince je omezením jeho osobní svobody, a proto musí být řádně a konkrétně zdůvodněno.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 1. 2006, čj. 7 Ca 209/2005-32)
Věc: Valentina O. (Moldavsko) proti Policii České republiky, oblastnímu ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha, o zajištění za účelem správního vyhoštění.

Žalovaný dne 17. 8. 2005 zahájil s žalobkyní řízení o správním vyhoštění a téhož dne rozhodl o zajištění žalobkyně podle § 124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“), neboť hrozilo nebezpečí, že by žalobkyně mohla mařit nebo ztěžovat výkon rozhodnutí o správním vyhoštění. Žalobkyně, která přicestovala do České republiky dne 7. 3. 2002, požádala v České republice o udělení azylu; azylové řízení bylo ukončeno dne 1. 3. 2005, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který odmítl její kasační stížnost. Žalobkyně tedy pobývá na území České republiky v rozporu s vydaným správním rozhodnutím.
Žalobkyně brojila proti tomuto rozhodnutí žalobou, ve které mimo jiné namítala, že žalovaný ve svém rozhodnutí nijak nezdůvodnil, jak by žalobkyně mohla ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo mařit nebo ztěžovat výkon rozhodnutí o správním vyhoštění (§ 124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb.) Rozhodnutí o zajištění nelze zdůvodnit skutečností, pro kterou bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění, neboť to by znamenalo, že zajištěn by mohl být každý cizinec, s nímž bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění. Záměrem zákonodárce nebylo zajišťovat všechny cizince, ale postihovat jen nejzávažnější případy porušení povinností. V odůvodnění rozhodnutí žalovaného pak absentuje úvaha, že by žalobkyně mohla mařit nebo ztěžovat výkon rozhodnutí. Žalobkyně dále argumentovala tím, že na území České
Nahrávám...
Nahrávám...