dnes je 15.7.2024

Input:

č. 836/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: nemožnost nápravy nesrozumitelného rozhodnutí opravným usnesením

č. 836/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: nemožnost nápravy nesrozumitelného rozhodnutí opravným usnesením
k § 54 odst. 4 a § 103 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního
Zamění-li krajský soud zcela obsah odůvodnění s jinou věcí a je-li tato vada vytýkána v kasační stížnosti, nelze takto vzniklou situaci napravit postupem dle § 54 odst. 4 s. ř. s. a vydat opravné usnesení, jehož obsahem bude zcela nové a patřičné odůvodnění výroku rozhodnutí, a v důsledku takového postupu soudu považovat kasační stížnost za nedůvodnou.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2004, čj. 5 Azs 84/2004-87)
Věc: Mykhaylo N. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalovaného.

Ministerstva vnitra dne 10. 9. 2002 zamítlo žalobcovu žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, kasační stížností napadeným rozsudkem ze dne 30. 7. 2003 rozhodnutí správního orgánu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V převážné části odůvodnění rozhodnutí uváděl skutečnosti, které se netýkaly zjevně žalobce, nýbrž jiné osoby, která byla označena jako „žalobkyně mající obavy žít v domě poničeném povodněmi a snahu žít spolu s manželem“, případně hovořil o žadatelce a její dceři.
Kasační stížností ze dne 6. 8. 2003 napadl stěžovatel rozsudek krajského soudu krom jiného z důvodu jeho nepřezkoumatelnosti spočívající v nesrozumitelnosti a v nedostatku důvodů rozhodnutí. Poukázal především na okolnost, že soud zaměnil část rozsudku o žalobě v části týkající se pana Mykhaylo N. s částí rozsudku o žalobě jeho manželky a dcery a tím se stal rozsudek z valné části nesrozumitelným.
Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, vydal dne 3. 9. 2003 opravné usnesení, jímž opravil odůvodnění rozsudku tak, že se týká osoby žalobce.
Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud se v prvé řadě zabýval stěžovatelovou námitkou týkající se nesrozumitelnosti podaného rozsudku. Z obsahu soudního spisu zjistil, že poté, kdy soud I. stupně vydal rozsudek, který byl posléze napaden kasační stížností ze dne 30. 7. 2003 podanou u soudu I. stupně dne 11. 8. 2003, bylo dne 3. 9. 2003 vydáno usnesení, kterým bylo opraveno odůvodnění, a to tak, že se týká konkrétně osoby žalobce. V odůvodnění k opravnému usnesení je uvedeno, že „se v originálu rozsudku vyskytly zjevné nesprávnosti spočívající v záměně údajů o žalobci, když byly nesprávně použity údaje o žalující straně, a došlo tak z důvodu chybného opisu správně znějícího odůvodnění obsaženého v konceptu rozsudku založeného do soudního spisu k záměně žalobce za žalobkyni a její nezletilou dceru, a
Nahrávám...
Nahrávám...