dnes je 15.7.2024

Input:

č. 827/2006 Sb. NSS, Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost pro nesrozumitelnost

č. 827/2006 Sb. NSS
Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost pro nesrozumitelnost
Správní řízení: řízení o rozkladu
k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
k § 61 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)
k § 38 odst. 7 a odst. 8 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách*)
I. V řízení, na něž se vztahuje správní řád, je pojmově vyloučeno věcně rozhodovat o jednotlivých rozkladech (odvoláních) proti témuž rozhodnutí správního orgánu I. stupně odděleně.
II. Jestliže předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodl o rozkladech navrhovatele výmazu ochranné známky a majitele ochranné známky proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o výmazu ochranné známky z rejstříku ochranných známek samostatnými rozhodnutími, byť se stejnými spisovými značkami a se shodnými výroky, zatížil přezkumné (opravné) řízení procesní vadou, která způsobila nepřezkoumatelnost obou těchto rozhodnutí pro nesrozumitelnost.
III. V takovém případě soud zruší obě rozhodnutí o rozkladech z úřední povinnosti, a to i když žalobou bylo výslovně napadeno pouze rozhodnutí o rozkladu majitele ochranné známky.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2005, čj. 6 A 104/2001-69)
Prejudikatura: ad III. srov. č. 359/2004 Sb. NSS.
Věc: Akciová společnost A. proti Úřadu průmyslového vlastnictví, za účasti společnosti s ručením omezeným U., o výmaz ochranné známky.

Rozhodnutím žalovaného (dále též „Úřad“) ze dne 11. 12. 2000, sp. zn. O 73602, byla k návrhu společnosti s ručením omezeným U. (dále též „navrhovatel výmazu“) z rejstříku ochranných známek vymazána slovní ochranná známka „NANUK“, jejímž majitelem byl žalobce (resp. jeho právní předchůdce), s tím, že pro mražené ovocné zmrzliny výmaz působí od počátku platnosti ochranné známky.
Žalobce i navrhovatel výmazu podali proti tomuto rozhodnutí rozklad, kterým předseda Úřadu dne 16. 8. 2001 dvěma rozhodnutími, se stejnými sp. zn. O 73602 a se shodnými výroky, vyhověl a napadené rozhodnutí změnil tak, že ochranná známka „NANUK“ se vymazává z rejstříku ochranných známek pro mražené ovocné zmrzliny a mražené dorty s účinky ex tunc, pro ostatní výrobky zůstává tato ochranná známka v platnosti.
Žalobce napadl rozhodnutí předsedy Úřadu o svém rozkladu žalobou u Vrchního soudu v Praze. Věc nebyla skončena do 31. 12. 2002, a v souladu s § 132 s. ř. s. ji tak převzal k dokončení Nejvyšší správní soud. Ten nejprve žalobu odmítl, ovšem usnesením zvláštního senátu ze dne 28. 6. 2005 byla vyslovena jeho příslušnost k rozhodování ve věci. Nejvyšší správní soud proto pokračoval v řízení o žalobě; po provedeném řízení rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Předmětem rozhodování v dané věci je oprávněnost částečného výmazu ochranné známky podle zákona č. 137/1995 Sb.
Nestanoví-li tento zákon jinak, platí podle jeho § 38 odst. 8 pro řízení o ochranných známkách správní řád, s výjimkou ustanovení o přerušení řízení, čestném prohlášení, lhůtách pro rozhodnutí a opatření proti nečinnosti.
Dle § 38 odst. 7 zákona č. 137/1995 Sb. lze proti rozhodnutí Úřadu podat rozklad ve lhůtě jednoho měsíce od doručení rozhodnutí. Ustanovení § 61 odst. 3 správního
Nahrávám...
Nahrávám...