dnes je 20.6.2024

Input:

č. 822/2006 Sb. NSS, Ochrana spotřebitele: informace o ceně výrobků a služeb

č. 822/2006 Sb. NSS
Ochrana spotřebitele: informace o ceně výrobků a služeb
k § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Skutečnost, že prodejce uváděl v cenících ceny neobsahující daň z přidané hodnoty, je způsobilá vzbudit ve spotřebiteli zdání, že cena je nižší než ve skutečnosti, a to tím spíše tehdy, pokud ceník prodejce obsahoval dílem ceny s již připočtenou daní z přidané hodnoty a dílem ceny tuto daň neobsahující, a je porušením § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 1. 2006, čj. 3 As 37/2005-59)
Věc: Akciová společnost T. proti České obchodní inspekci, ústřednímu inspektorátu, o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobce.

Při kontrole provedené Českou obchodní inspekcí Zlín dne 18. 9. 2003 v provozovně žalobce bylo zjištěno, že žalobce - ačkoli je prodávajícím ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně spotřebitele - uváděl v cenících volně přístupných spotřebitelům v provozovně ceny několika tarifů pouze bez DPH. Žalobci byla proto rozhodnutím ředitele inspektorátu České obchodní inspekce Zlín ze dne 23. 2. 2004 uložena pokuta ve výši 10 000 Kč za porušení povinnosti podle § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: žalobce totiž v postavení prodávajícího u tarifů a dalších poskytovaných spotřebitelských služeb stanovil cenu bez daně z přidané hodnoty. Takto poskytnutá informace o ceně byla ve smyslu § 12 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele neúplná a vzbuzovala zdání, že cena je nižší než ve skutečnosti.
Ústřední ředitel České obchodní inspekce zamítl odvolání žalobce rozhodnutím ze dne 20. 5. 2004 a napadené rozhodnutí potvrdil. Dodal, že podle § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, je prodávající při prodeji spotřebního zboží konečnému spotřebiteli povinen označit zboží cenou platnou v době nabídky a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství a určeným podmínkám, nebo je povinen zpřístupnit na viditelném místě informaci o této ceně formou ceníků, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem. Podle § 2 odst. 1 zákona o cenách pak podle určených podmínek může být součástí ceny mj. i příslušná daň. Žalobce sjednává cenu dohodou podle § 2 odst. 2 druhé věty zákona o cenách; dohoda o ceně tedy vznikne tím, že kupující zaplatí bezprostředně před převzetím nebo po převzetí zboží cenu ve výši požadované prodávajícím. Nejedná se tedy o dohodu o způsobu, jakým bude cena vytvořena, za podmínky, že tento způsob cenu dodatečně určuje.
Žalobu, jíž žalobce napadl správní rozhodnutí vydané ve II. stupni, zamítl Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 19. 4. 2005. I soud zde vyjádřil přesvědčení, že ačkoliv žalobce uváděl v cenících rovněž procentuální výši daně z přidané hodnoty, vyvolával uváděním ceny bez DPH u zákazníků dojem, že cena služeb je nižší než ve skutečnosti. Poznámky o nutnosti připočíst pětiprocentní DPH byly v cenících uvedeny mimo údaj o ceně služby malými písmeny a nutily zákazníka provádět výpočet konečné ceny služby. Takový postup není správný; soud poukázal na to, že v některých případech navíc žalobce uváděl cenu správným postupem jako cenu
Nahrávám...
Nahrávám...