dnes je 20.6.2024

Input:

č. 789/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu

č. 789/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu
k § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb.
k § 48 soudního řádu správního
I když z dikce ustanovení § 48 odst. 3 s. ř. s. vyplývá, že v době, kdy je řízení přerušeno, se nekonají žádná jednání a neběží lhůty podle tohoto zákona, není vyloučeno, aby soud provedl jiné procesní úkony, zejména takové, které povedou k odstranění těch překážek, které jsou příčinou přerušení řízení. Probíhá-li však jiné řízení, jehož výsledek může mít vliv na rozhodování soudu o věci samé, a řízení je z tohoto důvodu přerušeno, nelze v takovém případě soudu důvodně vytýkat průtahy v řízení, pokud z důvodu hospodárnosti řízení nečiní procesní úkony a čeká na výsledek jiného řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro jeho rozhodnutí.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2004, čj. Aprk 2/2004-45)
Prejudikatura: k návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu srov. č. 420/2004, č. 439/2005 a č. 440/2005 Sb. NSS.
Věc: Stanislav M. proti České správě sociálního zabezpečení, v řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu.

Podáním ze dne 5. 8. 2004 označeným jako „návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu“, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 6. 8. 2004 a předloženým tímto soudem Nejvyššímu správnímu soudu dne 12. 8. 2004, se navrhovatel domáhal, aby Nejvyšší správní soud ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě určil, aby uvedený soud ve lhůtě sedmi dnů provedl navržené procesní úkony, a to ustanovil advokáty navrhovatelem navržené, rozhodl o odkladném účinku žaloby a o návrhu na předběžné opatření „k odvrácení újmy na zdraví“.
Z obsahu předloženého soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že navrhovatel se žalobou ze dne 31. 10. 2003, která byla doručena Krajskému soudu v Ostravě dne 5. 11. 2003, domáhal zrušení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 27. 10. 2003, kterým mu byla zastavena výplata částečného invalidního důchodu proto, že se nepodrobil vyšetření zdravotního stavu. Navrhovatel se tímto návrhem současně domáhal i vydání předběžného opatření, kterým by soud uložil žalované povinnost „ihned uvolnit výplatu částečného invalidního důchodu“. Dne 26. 2. 2004 navrhovatel podal návrh na přiznání odkladného účinku žalobě; poté soud dne 15. 3. 2004 vyžádal vyjádření žalované k žalobě a návrhům navrhovatele, které mu bylo doručeno 23. 3. 2004. Usnesením ze dne 26. 3. 2004 (právní moc 31. 3. 2004) bylo řízení přerušeno, protože u Okresního soudu v Šumperku probíhá řízení o zbavení nebo omezení způsobilosti navrhovatele k právním úkonům, které dosud není ukončeno (což vyplývá z úředního záznamu ze dne 25. 3. 2004 na čl. 19 spisu), a tato
Nahrávám...
Nahrávám...