dnes je 15.7.2024

Input:

č. 786/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti

č. 786/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti
k § 73 a § 107 soudního rádu správního
Odkladný účinek podle § 107 soudního řádu správního může být v řízení o kasační stížnosti přiznán a působit nejen ve vztahu k přezkoumávanému rozhodnutí krajského soudu (či jeho části), ale i přímo ve vztahu ke správnímu rozhodnutí (či jeho části), k jehož přezkumu se dotyčné řízení před krajským soudem vedlo.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 12. 2005, čj. 2 Afs 77/2005-96)
Věc: Společnost s ručením omezeným F. proti Finančnímu ředitelství pro hl. m. Prahu o daň z přidané hodnoty, o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Finanční úřad pro Prahu 4 vyměřil žalobci dodatečným platebním výměrem ze dne 27. 1. 2003 na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období 2. čtvrtletí roku 2001 částku 112 306 Kč. Žalovaný - Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu - žalobcovo odvolání zamítl rozhodnutím ze dne 2. 10. 2003. Žalobu proti tomuto rozhodnutí Městský soud v Praze zamítl rozsudkem ze dne 22. 12. 2004.
Žalobce (stěžovatel) podal proti rozsudku kasační stížnost a současně navrhl, aby této stížnosti byl přiznán odkladný účinek (§ 107 s. ř. s.). Žalovaný ve svém vyjádření nesouhlasil s přiznáním odkladného účinku. Namítl, že nejsou naplněny podmínky uvedené v § 73 s. ř. s., neboť přiznání odkladného účinku by bylo v rozporu s veřejným zájmem na řádném stanovení a vybrání daně tak, aby nebyly zkráceny rozpočtové příjmy.
Nejvyšší správní soud návrhu na přiznání odkladného účinku vyhověl a usnesením rozhodl, že kasační stížnosti žalobce se přiznává odkladný účinek spočívající v tom, že až do skončení řízení před Nejvyšším správním soudem se pozastavují účinky rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 4 ze dne 27. 1. 2003 ve spojení s rozhodnutím žalovaného ze dne 2. 10. 2003.
Z odůvodnění:
Podle § 107 s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek; Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Ustanovení § 73 odst. 2 až 4 se užije přiměřeně. Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu, přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem. Podle § 73 odst. 3 s. ř. s. se přiznáním odkladného účinku pozastavují do skončení řízení před soudem účinky napadeného rozhodnutí. Uvedené ustanovení tedy předepisuje pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti současné splnění pěti podmínek (dvou podmínek procesní povahy a tří podmínek povahy hmotněprávní, přičemž jádrem úvah soudu, jež vyústí v přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, anebo naopak v jeho nepřiznání, bude zásadně zkoumání podmínek hmotněprávních):
1) musí existovat návrh stěžovatele na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,
2) k návrhu se musí vyjádřit protistrana stěžovatele,
3) výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí by znamenaly pro stěžovatele nenahraditelnou újmu,
4) přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob,
5)
Nahrávám...
Nahrávám...