dnes je 20.6.2024

Input:

č. 759/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: vadná žaloba

č. 759/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: vadná žaloba
k § 37 odst. 5 a § 71 odst. 1 soudního řádu správního
Není nezákonné, odmítne-li soud žalobu trpící vadami, pro které nelze v řízení pokračovat, pokud byl žalobce v usnesení, kterým ho soud podle § 37 odst. 5 s. ř. s. vyzval k odstranění vad podání, poučen o tom, že při neodstranění vad podání ve stanovené lhůtě bude žaloba odmítnuta, jakož i o možnosti prodloužení lhůty na jeho žádost, a pokud na tuto výzvu nijak nereagoval.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2003, čj. 7 Azs 53/2003-66)
Věc: Lyudmyla P. (Ukrajina) proti Ministerstva vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobkyně.

Rozhodnutím žalovaného ze dne 30. 10. 2002 byla zamítnuta žádost žalobkyně o azyl pro její zjevnou nedůvodnost dle 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně žalobu, která ale neobsahovala veškeré náležitosti stanovené zákonem, a proto Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, žalobkyni vyzval k odstranění vad. Žalobkyně byla současně poučena o následcích nesplnění uložené povinnosti; přesto ve stanovené lhůtě tří týdnů vady podání neodstranila, a proto krajský soud žalobu usnesením ze dne 25. 9. 2003 odmítl.
Žalobkyně (stěžovatelka) podala proti tomuto usnesení kasační stížnost, v níž namítala nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu [§ 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s.]. Ve stížnosti uvedla, že doba, kterou jí krajský soud stanovil pro odstranění vad podání, byla příliš krátká, a proto ji pro složitost překladu nemohla dodržet. Odstranění vad podání se tak stalo téměř neuskutečnitelným.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 71 odst. 1 s. ř. s. žaloba musí kromě obecných náležitostí podání (§ 37 odst. 2 a 3) obsahovat označení napadeného rozhodnutí a den jeho doručení nebo jiného oznámení žalobci, označení osob
Nahrávám...
Nahrávám...