dnes je 15.7.2024

Input:

č. 68/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: opožděnost kasační stížnosti

č. 68/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: opožděnost kasační stížnosti
k § 46 odst. 1 písm. b) a § 106 odst. 2 soudního řádu správního
Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§106 odst. 2 s. ř. s.). Obsahuje-li opožděně podaná kasační stížnost žádost o prominutí zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti, soud usnesením kasační stížnost odmítne jako opožděně podanou [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ] a žádostí o prominutí zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti se zabývá toliko v odůvodnění tohoto usnesení.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2003, čj. 4 Azs 9/2003-37)
Věc: Svitlana P. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobkyně.

Napadeným rozhodnutím žalovaného nebyl žalobkyni udělen azyl z důvodu nesplnění podmínek stanovených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu). Současně bylo rozhodnuto, že se na žalobkyni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.
Žalobkyně proti tomuto rozhodnutí brojila žalobou podanou u Krajského soudu v Plzni. Tento soud však její žalobu rozsudkem ze dne 29. 4. 2003 zamítl a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Krajský soud v Plzni konstatoval, že žalovaný při svém rozhodování nepochybil, jestliže za důvody žádosti o azyl označil strach žalobkyně z jejího manžela a její tíživou ekonomickou situaci v zemi původu. Žalovaný učinil také správný závěr o tom, že vyhrožování ani fyzické násilí, kterého se dopouštěl vůči žalobkyni její bývalý manžel, nemůže být důvodem pro udělení azylu podle § 12 zákona o azylu. Krajský soud v Plzni zakončil tím, že žalovaný posoudil věc po právní stránce správně, neboť žalobkyni tvrzené skutečnosti nelze podřadit pod pojem „pronásledování“ ve smyslu § 12 písm. a) zákona o azylu ani pod „důvodné obavy z pronásledování“ podle § 12 písm. b) téhož zákona. Uvedl, že napadené rozhodnutí je v souladu se zákonem, a žalobu zamítl jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 s. ř. s.
Proti rozsudku Krajského soudu v Plzni podala žalobkyně blanketní kasační stížnost s tím, že ji odůvodní ve lhůtě jednoho měsíce. Dále žádala o prominutí zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti, neboť advokát, který měl podanou kasační stížnost zpracovat, byl nemocen. Žalobkyně také podala návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti s odůvodněním, že výkon rozhodnutí, proti kterému tato stížnost směřuje, by jí způsobil nenahraditelnou a nevratnou újmu. Domnívá se, že přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob.
Z obsahu soudního spisu vyplynulo, že rozsudek Krajského soudu v Plzni ze
Nahrávám...
Nahrávám...