dnes je 19.7.2024

Input:

č. 673/2005 Sb. NSS, Osvědčení o splnění podmínek k výkonu soukromé praxe

č. 673/2005 Sb. NSS
Osvědčení o splnění podmínek k výkonu soukromé praxe
k § 2 odst. 2 písm. d) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění zákona č. 160/1992 Sb. (v textu též „zákon o zdravotnických komorách“)
k § 6 a § 9 zákona ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 121/2004 Sb. (v textu též „zákon o nestátních zdravotnických zařízeních“)
České lékárnické komoře v řízení o vydání osvědčení podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, nepřísluší zabývat se věcnými a technickými podmínkami provozu lékárny, v níž má žadatel o vydání osvědčení působit jako odborný zástupce, neboť tuto podmínku nelze nalézt v taxativním výčtu obsaženém v § 9 ve spojení s § 6 zákona ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních; nelze ji ani dovodit extenzivním výkladem pojmu „odborné způsobilosti podle § 6 odpovídající druhu a rozsahu zdravotní péče poskytované nestátním zařízením“ (§ 9 odst. 1 citovaného zákona), neboť tím je zjevně míněna toliko odborná způsobilost osoby odborného zástupce, nikoli technická a věcná způsobilost určité lékárny poskytovat lékárenské služby zákonem předepsaným způsobem.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2005, čj. 2 As 9/2005-84)
Prejudikatura: Soudní judikatura ve věcech správních č. 222/1998 a č. 610/2000; srov. dále Výběr soudních rozhodnutí ve věcech správních č. 51/1994, č. 90/2004 Sb. NSS.
Věc: Mgr. Lucie K. v P. proti České lékárnické komoře o vydání osvědčení k výkonu funkce odborného zástupce v lékárně, o kasační stížnosti žalované.

Žalobkyně požádala představenstvo České lékárnické komory (dále jen „ČLK“) o vydání osvědčení k výkonu funkce odborného zástupce v Droxi lékárně v P. Žalovaná tuto žádost zamítla rozhodnutím ze dne 17. 3. 2004.
Ke včasné žalobě zrušil Městský soud v Praze toto rozhodnutí rozsudkem ze dne 30. 11. 2004.
Žalovaná (stěžovatelka) podala proti rozsudku Městského soudu kasační stížnost. Uvedla v ní, že při svém rozhodování vzala v úvahu souhlasné vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv i souhlasné vyjádření Městského sdružení lékárníků v Praze, pokud jde o věcné a technické požadavky na provoz lékárny, a nebylo námitek ani proti odborné zdravotnické kvalifikaci žalobkyně. Tím se však podle stěžovatelky okolnosti podstatné pro vydání osvědčení k výkonu funkce odborného zástupce nevyčerpávají. Odbornou způsobilost k vedení lékárny nelze spatřovat toliko ve zdravotnické kvalifikaci odborného zástupce, nýbrž i v jeho způsobilosti provozovat lékárnu způsobem stanoveným zákony, řády komory a etikou výkonu povolání. Tyto okolnosti je podle stěžovatelky třeba posuzovat v souvislosti s konkrétní provozovnou a konkrétně žádaným způsobem provozu lékárny. Z žádosti však vyplynulo, že v lékárně má jít o výkon dvou souběžně provozovaných činností, z nichž „zdravotnická část“ provozu lékárny má být od běžného obchodního provozu, vykonávaného nezdravotnickými pracovníky, oddělena toliko právně-organizačními
Nahrávám...
Nahrávám...