dnes je 29.3.2023

Input:

č. 626/2005 Sb. NSS; Řízení před soudem: přípustnost obnovy řízení

č. 626/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: přípustnost obnovy řízení
k § 82 a § 114 odst. 1 soudního řádu správního
Řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy krajského soudu o odvolání z funkce znalce není řízením o ochraně před zásahem správního orgánu (§ 82 s. ř. s.), ale řízením o žalobě proti rozhodnutí vydanému v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné (§ 65 s. ř. s.). Proti rozsudku krajského soudu vydanému v tomto řízení není obnova řízení podle § 114 odst. 1 s. ř. s. přípustná.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2005, čj. 4 As 17/2004-55)
Věc: Mgr. Jaroslav B. v Z. proti předsedovi Krajského soudu v Plzni o obnovu řízení ve věci odvolání z funkce znalce, o kasační stížnosti žalobce.

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 12. 11. 2003 zamítl návrh žalobce na obnovu řízení, jehož předmětem bylo rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 10. 1998, kterým byl žalobce odvolán z funkce znalce Krajského soudu v Plzni ze základního oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Toto řízení bylo přitom ukončeno rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 11.2000.
Krajský soud v zamítavém usnesení posoudil podle soudního řádu správního podmínky pro povolení obnovy řízení a dospěl k závěru, že obnova řízení není přípustná. Řízení, které žalobce žádal obnovit, se totiž vztahovalo k rozhodnutí předsedy krajského soudu, které bylo vydáno při výkonu veřejné správy; šlo tedy o řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu a nejednalo se ani o řízení o ochraně před zásahem správního orgánu, ani o řízení ve věci politických stran či hnutí.
Žalobce (stěžovatel) podal proti rozhodnutí krajského soudu kasační stížnost, v níž poukazoval na to, že podáním žaloby ve věci odvolání z funkce znalce se domáhal ochrany před nezákonným zásahem orgánu státní správy do zákonem chráněných práv. Za zásah správního orgánu, který byl učiněn vadně, považoval právě postup žalovaného při odvolání žalobce z funkce znalce. Šlo tedy o věc podřaditelnou pod § 114 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a krajský soud žalobu odmítl nesprávně.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
V posuzované věci se stěžovatel dovolával obnovy řízení ve věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Z obsahu tohoto spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že předmětem přezkumného soudního řízení v této věci byla žaloba stěžovatele, podaná proti rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 10. 1998, jímž byl stěžovatel odvolán z funkce znalce Krajského soudu v Plzni. Uvedené řízení skončilo rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích (kam tuto věc přikázal Vrchní soud v Praze) ze dne 15. 11.2000, jímž byla žaloba zamítnuta. (...)
Přezkumné soudní řízení ve výše uvedené věci probíhalo za účinnosti části páté
Nahrávám...
Nahrávám...